SKVs ställningstaganden

2004-12-20 Byggnad på ofri grund på lantbruksfastighet

Område: Fastighetstaxering

Datum: 2004-12-20

Dnr/målnr/löpnr: 130 732169-04/111

1 Sammanfattning

Småhus på ofri grund som ligger på fastighet med minst 1 hektar produktiv mark utgör småhusenhet. Tomtmarken och den produktiva marken utgör en lantbruksenhet.

Småhuset betraktas inte som brukningscentrum till lantbruksenheten på vilken det ligger. Tomtmarken kan till följd av detta inte tillhöra klass 1 vad avser värdefaktorn fastighetsrättsliga förhållanden.

2 Bakgrund och frågeställning

Frågan gäller om småhus på ofri grund, som ligger på fastighet med minst 1 hektar produktiv mark, ska utgöra lantbruksenhet eller småhusenhet. En följdfråga är dessutom om tomtmarken till byggnaden ska utgöra klass 1 vad avser värdefaktorn fastighetsrättsliga förhållanden, dvs. om byggnaden ska betraktas som brukningscentrum eller inte.

3 Gällande rätt m.m.

Indelning i taxeringsenheter

Av 4 kap. 2 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152), FTL, framgår att om skilda delar av en fastighet har olika ägare ska fastigheten uppdelas i taxeringsenheter enligt ägarförhållandena. Detta innebär att småhuset i det aktuella fallet inte kan ingå i lantbruksenheten eftersom det inte har samma ägare som marken.

Av 4 kap. 5 § andra stycket FTL framgår vidare att småhus och tomtmark för sådan byggnad som ligger på fastighet med åkermark, betesmark, skogsmark, eller skogsimpediment ska ingå i den lantbruksenhet som omfattar marken.

Klassificering av värdefaktorn fastighetsrättsliga förhållanden

Av 12 kap. 3 § FTL framgår att värdefaktorn fastighetsrättsliga förhållanden bestäms med hänsyn till om värderingsenheten för tomtmark utgör självständig fastighet eller inte. Med värderingsenhet som utgör självständig fastighet ska jämställas värderingsenhet på vilken det finns småhus som utgör brukningsenhet för lantbruksenheten.

4 Skatteverkets bedömning

Indelning i taxeringsenheter

Småhuset och den produktiva marken utgör två separata taxeringsenheter eftersom de har olika ägare. Detta innebär att regeln i 4 kap. 5 § andra stycket FTL inte är tillämplig. Byggnaden indelas mot bakgrund av ovanstående som småhusenhet enligt 4 kap. 5 § första stycket punkt 1 FTL. Tomtmarken ingår med stöd av 4 kap. 5 § andra stycket FTL i lantbruksenheten.

Klassificering av värdefaktorn fastighetsrättsliga förhållanden

Klassificeringen av fastighetsrättsliga förhållanden avseende tomtmarken på lantbruksenheten bygger på reglerna i 12 kap. 3 § FTL. För att tomtmarken ska utgöra klass 1 krävs att det ska finnas ett småhus som utgör brukningscentrum för lantbruksenheten. Eftersom småhuset enligt ovan inte ingår i samma taxeringsenhet utan utgör egen taxeringsenhet (småhusenhet) är inte heller denna regel tillämplig. Tomtmarken klassindelas därför som tillhörande klass 2 eller 3.

Styrsignalen ska tillämpas vid fastighetstaxering från och med 2005 års fastighetstaxering.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...