SKVs ställningstaganden

2004-12-21 Fråga om en köpeskillingsfordran vid inkråmsöverlåtelse är en kapitaltillgång eller ej

Område: Inkomstskatt – Näring

Datum: 2004-12-21

Dnr/målnr/löpnr: 130 718673-04/111

1 Sammanfattning

Ett aktiebolags fordran på köpeskilling vid en inkråmsöverlåtelse är alltid en kapitaltillgång.

2 Frågeställning

Ett aktiebolag har i slutet av 1999 avyttrat en verksamhetsgren genom inkråmsavyttring till ett utomstående företag. Köpeskillingen på 4.000.000 kr ska erläggas enligt följande:

  1. 250.000 kr vid avtalstidpunkten
  2. 250.000 kr den 31/3 2000
  3. 1.750.000 kr 36 månader efter avtalets undertecknande
  4. 1.750.000 kr 48 månader efter avtalets undertecknande

Frågan är om den fordran som säljaren får genom överlåtelsen är en kapitaltillgång eller ej.

3 Gällande rätt

Enligt 14 kap. 2 § inkomstskattelagen ska resultatet av näringsverksamhet beräknas enligt bokföringsmässiga grunder och god redovisningssed, om inte något annat är särskilt föreskrivet enligt lagen. Sådana särskilda föreskrifter finns för kapitalvinster och kapitalförluster. För dessa gäller som huvudregel enl. 44 kap. 26 § IL att vinster ska tas upp som intäkt när tillgången avyttras och förluster när förlusten är definitiv.

Med kapitalvinst och kapitalförlust i inkomstslaget näringsverksamhet avses enligt 25 kap. 3 § IL vinst och förlust vid avyttring av kapitaltillgångar. Med kapitaltillgångar avses andra tillgångar i näringsverksamheten än

  1. lagertillgångar, pågående arbeten, kundfordringar och liknande tillgångar
  2. inventarier, och
  3. patent och andra sådana rättigheter som räknas upp i 18 kap. 1 § andra stycket 1 även om de inte förvärvats från någon annan.

Enligt prop. 1999/2000:2 del 2 s. 169 och s. 326 ska en fordran på grund av avyttring av inventarier räknas till näringsverksamheten, men vinsten vid en avyttring av en sådan fordran kapitalvinstbeskattas.

Det bör noteras att i samband med att termen realisationsvinst ändrades till kapitalvinst vid tillkomsten av IL ändrades också definitionen. Därför är äldre rättpraxis inte längre fullt ut tillämpbar när det gäller att särskilja kapitaltillgångar från andra tillgångar.

4 Skatteverkets bedömning

Endast i det fall en fordran antingen utgör en kundfordran eller en lagertillgång är reglerna om beräkningen av resultatet enligt bokföringsmässiga grunder och god redovisningssed tillämpliga.

En inkråmsöverlåtelse kan omfatta såväl materiella som immateriella och finansiella tillgångar. Normalt utgör fordran vid försäljning av varor och tjänster kundfordringar. En inkråmsöverlåtelse är dock ingen normal försäljning i den löpande verksamheten och fordran torde liksom fordran vid försäljning av inventarier inte omfattas av begreppet kundfordringar, även om den innefattar en överlåtelse av varulagret. Ej heller torde den fordran som uppkommer vid en inkråmsöverlåtelse kunna utgöra en lagertillgång.

Enligt skatteverkets mening är därför en fordran på köpeskilling vid en inkråmsöverlåtelse alltid en kapitaltillgång. Det innebär att vinst eller förlust på en sådan fordran beskattas enligt bestämmelserna för kapitalvinster och kapitalförluster. Detta gäller oavsett kredittid och övriga villkor för fordringen.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...