SKVs ställningstaganden

2004-12-22 Skatteplikt vid upplåtelse av platser för parkering av fordon

Område: Mervärdesskatt

Datum: 2004-12-22

Dnr/målnr/löpnr: 130 735843-04/111

1 Sammanfattning

Skatteplikt föreligger vid upplåtelse av alla platser som är anordnade för att användas för parkering av fordon såsom garageplatser och parkeringsplatser. Det bör i detta avseende inte ställas några högre krav på platsernas byggnadstekniska utformning eller tekniska utrustning såsom att det måste vara fråga om asfalterade platser eller att en parkeringsautomat måste finnas.

Även upplåtelser av platser som inte är särskilt iordningsställda, exempelvis på gräsmark, får anses utgöra en plats för parkering av fordon som omfattas av skatteplikten när denna upplåts för att användas till att parkera fordon.

2 Bakgrund och frågeställning

Fråga har uppkommit om upplåtelse av grusplaner eller gräsmark kan utgöra sådan uthyrning av platser för parkering av fordon som är skattepliktig.

Skatteverket har tidigare i skrivelser med dnr 130 624085-04/111 och 130 557045-04/113 behandlat frågor om skatteplikt för upplåtelse av parkeringsplatser.

3 Gällande rätt

Upplåtelse av nyttjanderätt till fastighet är undantaget från skatteplikt enligt 3 kap. 2 § mervärdesskattelagen (1994:200), ML.

Detta undantag omfattar dock inte ”upplåtelse av parkeringsplatser i parkeringsverksamhet” enligt 3 kap. 3 § första stycket 5 ML.

Motsvarande bestämmelse i sjätte mervärdesskatte-direktivet (77/388/EEG) återfinns i artikel 13 B b. I denna bestämmelse anges att medlemsstaterna ska undanta utarrendering och uthyrning av fast egendom från skatteplikt. Detta gäller dock inte för ”uthyrning av lokaler och platser för parkering av fordon”.

EG-domstolen har i mål C-173/88, Morten Henriksen, bedömt om uthyrning av platser i garage utgör ett skattepliktigt tillhandahållande. Av EG-domstolens avgörande framgår att bestämmelsen i artikel 13 B b inte ska ges en restriktiv tolkning. Vidare omfattar bestämmelsen inte enbart upplåtelse av öppna platser utan omfattar uthyrning av alla platser som är utformade för att användas till parkeringsändamål, inklusive garageplatser.

I ett fastställt förhandsbesked, RÅ 2003 ref 80, gjorde Regeringsrätten samma bedömning som Skatterättsnämnden i frågan om bestämmelsen i 3 kap. 3 § första stycket 5 ML var tillämplig. I nämndens motivering anges att det inte kan anses föreligga något hinder mot att tillämpa den aktuella bestämmelsen i överensstämmelse med det sjätte mervärdesskattedirektivet. Bestämmelsen har även ansetts EG-konform i såväl SOU 1994:88 (s. 110 samt 114) som SOU 2002:74 (s. 665).

4 Skatteverkets bedömning

Bestämmelsen i 3 kap. 3 § första stycket 5 ML om skatteplikt för upplåtelse av parkeringsplatser ska tolkas mot bakgrund av direktivets bestämmelse och EG-domstolens praxis.

Av bestämmelsen i artikel 13 B framgår att ” uthyrning av lokaler och platser för parkering av fordon” omfattas av skatteplikt. Vid tolkning av sjätte mervärdesskattedirektivet är utgångspunkten att undantag från skatteplikt ska tolkas restriktivt. Däremot ska ett undantag från ett undantag från skatteplikt, som den nu aktuella bestämmelsen om uthyrning av lokaler och platser för parkering, inte ges en restriktiv tolkning (jfr bl.a. C-173/88).

Bestämmelsen i 3 kap. 3 § första stycket 5 i ML omfattar upplåtelse av platser som är anordnade för att användas för parkering av fordon såsom garageplatser och parkeringsplatser. Det bör i detta avseende inte ställas några högre krav på platsernas byggnadstekniska utformning eller tekniska utrustning såsom att det måste vara fråga om asfalterade platser eller att en parkeringsautomat måste finnas.

Även upplåtelser av platser som inte är särskilt iordningsställda, exempelvis på gräsmark, får anses utgöra en sådan plats för parkering av fordon som omfattas av skatteplikten när denna upplåts för att användas för parkeringsändamål och upplåtelsen inte är underordnad ett annat huvudsakligt tillhandahållande som inte är skattepliktigt. En skattepliktig omsättning föreligger därför när en parkeringsavgift tas ut för att få ställa fordon på sådan mark eller om det annars av avtal eller liknande framgår att marken ska användas till att parkera fordon. När platser såsom exempelvis jordbruksmark tillfälligt upplåts för att användas för parkering av fordon utgör detta därmed en omsättning som är skattepliktig enligt 3 kap. 3 § första stycket 5 ML.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%