SKVs ställningstaganden

2004-12-23 Grundavdrag m.m. vid självständigt bedriven näringsverksamhet utomlands

Område: Inkomstskatt – Internationell beskattning

Datum: 2004-12-23

Dnr/målnr/löpnr: 130 706133-04/111

Obs! Detta ställningstagande har ersatts av dnr 131 774559 08/111

1 Sammanfattning

Enskild näringsidkare som bedriver självständig verksamhet i annat medlemsland är med hänvisning till EG-fördragets bestämmelser om etableringsrätt berättigad till s.k. personliga avdrag i form av grundavdrag och pensionssparavdrag och till avdrag för vissa underskott av näringsverksamhet trots att näringsverksamheten enligt inkomstskattelagen (1999:1229), IL, anses som passiv.

2 Bakgrund och frågeställning

Fråga har uppkommit om en enskild näringsidkare som uteslutande bedriver sin näringsverksamhet från ett fast driftställe utomlands och som beskattas i såväl Sverige som källstaten för inkomsten är berättigad till grundavdrag, pensionssparavdrag och avdrag för vissa underskott av näringsverksamhet. I IL:s mening anses en utomlands självständigt bedriven näringsverksamhet vara passiv. Grundavdrag, pensionssparavdrag och avdrag för vissa underskott av näringsverksamhet förutsätter att näringsverksamheten bedrivits aktivt. Frågan som har ställts är om sådana avdrag ändå kan medges mot bakgrund av EG-fördragets bestämmelser.

3 Gällande rätt m.m.

I 2 kap. 23 § andra stycket IL anges att självständig näringsverksamhet som bedrivs utomlands alltid anses som passiv näringsverksamhet. Självständighetskravet ska anses uppfyllt om verksamheten utomlands saknar anknytning till en verksamhet här i landet (prop. 1993/94:50 s. 334). Av 63 kap. 5 § IL kan utläsas att grundavdraget inte får överstiga den skattskyldiges avdragsgrundande inkomst, vari ingår överskott av aktiv, men inte passiv, näringsverksamhet och tjänst minskat med hans allmänna avdrag. I 59 kap. 4 § IL sägs att pensionssparavdraget inte får överstiga överskott av aktiv näringsverksamhet. Vidare framgår av 62 kap. 2 § IL att underskott av aktiv näringsverksamhet i vissa fall får dras av som allmänt avdrag.

4 Skatteverkets bedömning

Enligt EG-domstolens praxis ska s.k. personliga avdrag, till vilka grundavdrag och pensionssparavdrag får räknas, medges i hemvistlandet och inte i källstaten. Det är normalt sett det landet som är bäst skickat att medge sådana avdrag då man beskattar personens totala inkomst oavsett varifrån den uppburits och har en bättre överblick över de personliga förhållandena. Endast om personen ifråga uteslutande eller så gott som uteslutande har sin skattepliktiga inkomst från ett annat medlemsland och dessa inte beskattas i hemvistlandet har EG-domstolen funnit skäl att frångå denna praxis och i stället ålägga källstaten att bevilja personliga avdrag. I det fall överskottet av näringsverksamheten beskattas i Sverige ska grundavdrag och pensionssparavdrag medges här utan avseende på vad som sägs i 63 kap. 5 § och 59 kap. 4 § IL. Vad gäller avdrag för vissa underskott av näringsverksamhet kan detta inte anses som något personligt avdrag. Att neka ett sådant avdrag skulle dock utgöra ett hinder för att etablera sig i ett annat medlemsland varför avdrag ska medges utan avseende på vad som sägs i 62 kap. 2 § IL.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...