SKVs ställningstaganden 1/05

2005-03-15 Beräkning av ränta på skatt som varit föremål för betalningssäkring

Skattebetalning och borgenärsområdet

Datum: 2005-03-15

Dnr 130 109136-05/111

1 Sammanfattning

För sådan skatt som omfattas av ett beslut om betalningssäkring ska låg kostnadsränta beräknas från och med dagen efter den då beslutet om betalningssäkring registrerades i utsöknings- och indrivningsdatabasen.

2 Bakgrund och frågeställning

Enligt skattebetalningslagen (1997:483), SBL, kan den skattskyldige antingen tillgodoföras ränta (intäktsränta) eller bli tvungen att betala ränta (kostnadsränta). Utgångspunkten för ränteberäkningen är basräntan, som motsvarar s.k. låg kostnadsränta. Kostnadsränta kan även beräknas som mellanränta (125 % av basräntan) eller som hög kostnadsränta (basräntan plus 15 procentenheter).

Fråga har uppkommit om kostnadsränta ska beräknas på annat vis än normalt om en skatteskuld varit föremål för betalningssäkring och om så är fallet, från och med vilken dag avvikande ränteberäkning ska ske. Frågan gäller således hur bestämmelsen om ränteberäkning i 19 kap. 9 § SBL ska tolkas.

3 Gällande rätt m.m.

I 19 kap. 9 § SBL föreskrivs att när det är fråga om skatt som har lämnats till kronofogdemyndigheten för indrivning eller för verkställighet enligt lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter, betalningssäkringslagen, beräknas kostnadsräntan efter en räntesats som motsvarar basräntan från och med dagen efter den då beslutet om skatten registrerades i utsöknings- och indrivningsdatabasen enligt lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i kronofogdemyndigheternas verksamhet.

Enligt 10 § betalningssäkringslagen får beslut om betalningssäkring genast verkställas och verkställighet begärs hos kronofogdemyndigheten av Skatteverket. Av 11 § samma lag följer att i fråga om verkställighet av beslut om betalningssäkring tillämpas bl.a. 2 kap. utsökningsbalken, UB, och att mål om verkställighet av beslut om betalningssäkring handläggs som allmänt mål.

Enligt 2 kap. 30 § tredje stycket UB anses ansökan (om verkställighet) i allmänt mål gjord när indrivningsuppdraget har förts in i exekutionsväsendets system för automatisk databehandling och uppgifterna är tillgängliga för kronofogdemyndigheten.

I lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i kronofogdemyndigheternas verksamhet, till vilken 19 kap. 9 § SBL hänvisar, finns bestämmelser om kronofogdemyndigheternas databaser. Enligt 2 kap. 2 § samma lag får uppgifter behandlas i utsöknings- och indrivningsdatabasen för tillhandahållande av information som behövs i Skatteverkets och kronofogdemyndigheternas verksamhet för bl.a. verkställighet eller annan åtgärd som särskilt åligger kronofogdemyndigheterna enligt UB eller annan författning.

Av förarbetena till 19 kap. 9 § SBL framgår följande (prop. 1996/97:100 s. 625). Låg kostnadsränta, alltså en räntesats som motsvarar basräntan, tas ut på skattebelopp som lämnats för indrivning. Att ett belopp anses ha lämnats för indrivning när det har registrerats i utsökningsregistret (numera utsöknings- och indrivningsdatabasen eftersom utsökningsregisterlagen (1986:617) fr.o.m. den 1 oktober 2001 ersatts av lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i kronofogdemyndigheternas verksamhet) framgår av 2 kap. 30 § tredje stycket UB. Den låga kostnadsräntan ska också tas ut för skatt som omfattas av ett beslut som har lämnats till kronofogdemyndigheten för verkställighet enligt betalningssäkringslagen. Ränta beräknas fr.o.m. dagen efter den då beslutet om skatten registrerades i utsökningsregistret (numera utsöknings- och indrivningsdatabasen).

4 Skatteverkets bedömning

Frågan är om bestämmelsen i 19 kap. 9 § SBL ska tolkas på så sätt att räntan på ett betalningssäkrat belopp ska beräknas från en tidpunkt som ligger före restföringstidpunkten eller om avsikten med bestämmelsen endast är att förtydliga att låg ränta även ska beräknas för betalningssäkrad skatt efter restföring.

Det avgörande för tolkningen är vad som i 19 kap. 9 § SBL avses med ”skatt som har lämnats till kronofogdemyndigheten” för verkställighet enligt betalningssäkringslagen samt att räntan ska beräknas från och med dagen efter ”beslutet om skatten” registrerades i utsöknings- och indrivningsdatabasen. Av 11 § betalningssäkringslagen jämförd med 2 kap. 30 § tredje stycket UB framgår att det är beslutet om betalningssäkring som lämnas till kronofogdemyndigheten för verkställighet samt att det beslut som registreras i utsöknings- och indrivningsdatabasen är beslutet om betalningssäkring.

Bestämmelsen i 19 kap. 9 § SBL måste därför tolkas på så sätt att låg kostnadsränta ska beräknas på sådan skatt som omfattas av ett beslut om betalningssäkring från och med dagen efter den då beslutet om betalningssäkring registrerades i utsöknings- och indrivningsdatabasen.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%