SKVs ställningstaganden 2/05

2005-04-04 Rätt till koldioxidskattebefrielse för förbrukning av bränsle i aggregat på arbetsmaskiner inom jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet

Punktskatter

Datum: 2005-04-04

Dnr 130 173279-05/111

1 Sammanfattning

Skatteverket anser att såsom förbrukat för drift av andra motordrivna fordon än personbilar, lastbilar och bussar enligt 6 a kap. 1 § 14 lagen (1994:1776) om skatt på energi (LSE) får även anses bränsle som åtgått för drift av aggregat som monterats på sådana fordon. Skattebefrielse för förbrukning i sådana aggregat kan endast omfatta förbrukning som skett då fordonet med det påmonterade aggregatet använts i yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet.

2 Bakgrund och frågeställning

Den 1 januari 2005 infördes, genom en ändring av 6 a kap. 1 § LSE, möjlighet till delvis befrielse från koldioxidskatt på bränsle som förbrukas i yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet för drift av andra fordon än personbil, lastbil eller buss.

Nedan används arbetsmaskin som gemensam benämning på andra fordon än personbil, lastbil eller buss.

Fråga är vad som avses med förbrukning för drift av arbetsmaskiner, dvs. om endast drift av arbetsmaskinens framdrivningsmotor avses eller om även förbrukning för drift av på arbetsmaskinen monterade aggregat kan omfattas av skattebefrielse enligt 6 a kap. 1 § 14 LSE.

Det är inom jordbruks- och skogsbrukssektorerna vanligt förekommande att, i stället för att ha en arbetsmaskin för varje aktivitet, ha olika typer av aggregat som efter behov monteras på och av de arbetsmaskiner som används i jordbruks- och skogsbruksverksamheten. Aggregaten kan oftast användas endast tillsammans med arbetsmaskinen. I vissa fall förses aggregatet med bränsle från en separat bränsletank, medan det i andra fall förses med bränsle från samma tank som förser arbetsmaskinens framdrivningsmotor med bränsle.

3 Gällande rätt m.m.

Av 6 a kap. 1 § 14 LSE följer att skattebefrielse medges med en viss procentsats av koldioxidskatten för förbrukning av högbeskattad olja i yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks-, eller vattenbruksverksamhet för drift av andra motordrivna fordon än personbilar, lastbilar och bussar.

Bestämmelsen har kommenterats i prop. 2004/05:1, s. 217:

”I regeringens skrivelse, Genomförande av EU:s jordbrukspolitik i Sverige, anför regeringen att skatten på dieselolja som används i jordbrukets arbetsmaskiner bör sänkas från och med den 1 januari 2005 (skr. 2003/04:137).

Från jordbruksorganisationerna har länge framförts att den skatt som belastar dieselolja som används i arbetsmaskiner inom jordbruket i flertalet konkurrentländer är nedsatt till låga nivåer. I Sverige finns ingen skattenedsättning för sådan användning. Skatten är densamma som den som gäller för användning i personbilar, lastbilar och bussar.

Regeringen anser att det av konkurrensskäl finns anledning att sätta ned skatten också för arbetsmaskiner som används i det svenska jordbruket. Detta bör också gälla de andra areella näringarna skogsbruket och vattenbruket.”

Skattebefrielsen kan erhållas antingen genom avdrag eller genom återbetalning i enlighet med följande bestämmelser.

Av 7 kap. 1 § första stycket 4 LSE framgår att den som är skattskyldig får göra avdrag för skatt på bränsle som förbrukats på ett sätt som ger rätt till skattebefrielse enligt 6 a kap. LSE.

Av 9 kap. 2 § första stycket LSE framgår att om någon som inte är skattskyldig eller skattebefriad förbrukare har förbrukat bränsle på ett sådant sätt som ger rätt till skattebefrielse enligt 6 a kap. LSE så medger beskattningsmyndigheten efter ansökan återbetalning av skatten på bränslet.

4 Skatteverkets bedömning

I prop. 2004/05:1 används formuleringen ”dieselolja som används i jordbrukets arbetsmaskiner” (s. 217). Någon begränsning görs inte till drift av arbetsmaskinens framdrivningsmotor.

Mot bakgrund av att varken lagtext eller förarbeten uttrycker någon begränsning avseende vad som avses med drift av arbetsmaskin anser Skatteverket att även bränsle som åtgått för drift av ett aggregat som monterats på en arbetsmaskin ska anses ha förbrukats för drift av arbetsmaskinen. Sådan förbrukning omfattas då av möjlighet till skattebefrielse enligt 6 a kap. 1 § 14 LSE. Skattebefrielsen för förbrukning i sådana aggregat kan endast omfatta förbrukning som skett då arbetsmaskinen med det påmonterade aggregatet använts i yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...