SKVs ställningstaganden 2/05

2005-04-12 Trängselskatt vid tjänsteresor och privata resor

Inkomstskatt – Tjänst och Arbetsgivarområdet

Datum: 2005-04-12

Dnr 130 182119-05/111

1 Sammanfattning

Om arbetsgivaren betalar den anställdes utlägg för trängselskatt i samband med tjänsteresa med egen bil behandlas ersättningen som lön.

Ersättning från arbetsgivaren till anställd med förmånsbil för trängselskatt föranleder ingen förmånsbeskattning.

2 Bakgrund och frågeställning

Skatteverket har fått en del frågor angående den skattemässiga hanteringen av trängselskatten. Frågorna har bl.a. gällt de fall när arbetsgivaren ersätter den anställdes kostnader för trängselskatten i samband med tjänsteresor med egen bil. Fråga har också uppkommit om den anställde ska förmånsbeskattas om arbetsgivaren betalar den anställdes utlägg för trängselskatt i samband med resor med förmånsbil.

3 Gällande rätt m.m.

Enligt 11 kap. 1 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL ska förmåner som erhålls på grund av tjänst tas upp som intäkt, om inte något annat anges i samma kapitel eller i 8 kap. IL.

Enligt 2 kap. 10 § socialavgiftslagen (2000:980) är löner, förmåner och andra ersättningar för arbete avgiftspliktiga.

Av 8 § lagen om trängselskatt (2004:629) framgår att ägaren av bilen är skattskyldig till trängselskatt.

Enligt 9 kap. 4 § andra stycket IL får trängselskatt inte dras av. Att detta även gäller inkomstslaget näringsverksamhet framgår av 16 kap. 17 § IL.

4 Skatteverkets bedömning

4.1 Trängselskatt vid resa med egen bil i tjänsten

I förarbetena till lagen om trängselskatt (prop. 2003/04:145 sid 87) har angetts följande:

”Regeringen anser att det är rimligt att trängselskatten behandlas lika oberoende av i vilket inkomstslag trängselskatten utgör en utgift. Att generellt inte medge avdrag för trängselskatten utgör, som påpekats av vissa remissinstanser, i och för sig ett avsteg från huvudregeln att utgifter för att förvärva eller bibehålla inkomster alltid skall dras av. Ett avdragsförbud ställer bl.a. krav på att företagen återför trängselskatten till beskattning i inkomstdeklarationen och förbudet kan få betydelse för små företag. Det kan också medföra att arbetstagare riskerar att få stå för en del av kostnaderna för tjänsteresor. Trots detta och vad i övrigt framkommit under remitteringen av förslaget framstår enligt regeringens uppfattning med hänsyn till den påtalade incitamentsförsvagningen – och de fördelningseffekter som en avdragsrätt medför – ett generellt förbud mot avdrag som en rimlig lösning.”

Av ovan refererad lagtext framgår att det är ägaren till fordonet som är skattskyldig för trängselskatten. Avdragsförbudet bör således gälla fordonets ägare. Det ovannämnda förarbetsuttalandet om att arbetstagaren riskerar att få stå för en del av kostnaderna för tjänsteresor styrker denna uppfattning.

Eftersom trängselskatten inte är avdragsgill vid inkomsttaxeringen bör utgiven kostnadsersättning från arbetsgivaren för erlagd trängselskatt i samband med tjänstekörning med egen bil betraktas som lön.

4.2 Trängselskatt vid resor med förmånsbil

I prop. 2003/04:145 (sid. 86) har regeringen gjort följande uttalande när det gäller trängselskatt som erläggs i samband med arbetsresor med förmånsbil:

”Att inte medge avdrag för trängselskatt vid resor mellan bostaden och arbetsplatsen kommer sannolikt inte heller att få någon betydelse för personer som har bilförmån. Detta eftersom det är ägaren av bilen som är skattskyldig för trängselskatten och inte föraren.”

Av förarbetsuttalandet framgår således att av arbetsgivaren erlagd trängselskatt inte bör påverka bilförmånsvärdet eftersom det är arbetsgivaren i egenskap av ägare till fordonet som är skattskyldig för skatten. Därmed blir det inte heller någon skattepliktig förmån utöver bilförmånen om arbetsgivaren betalar trängselskatten i samband med resor med förmånsbilen.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%