SKVs ställningstaganden 2/05

2005-04-11 Minnesgåva i form av vin eller sprit

Inkomstskatt – Tjänst och Arbetsgivarområdet

Datum: 2005-04-11

Dnr 130 199160-05/111

1 Sammanfattning

Skattefriheten för minnesgåvor gäller även om minnesgåvan är i form av vin eller sprit så länge övriga förutsättningar för skattefrihet är uppfyllda.

2 Bakgrund och frågeställning

Fråga har ställts om en arbetsgivare kan ge en anställd några flaskor vin som 50-årsgåva utan beskattning. Kan även en sådan gåva anses som skattefri minnesgåva trots gåvans karaktär av konsumtionsvara? Det finns kammarrättsutslag som anger att gåva i form av vin innebär att gåvan inte har minneskaraktär.

3 Gällande rätt m.m.

Bestämmelserna om minnesgåvor finns i 11 kap. 14 § inkomstskattelagen (1999:1229, IL). Där anges att minnesgåvor till varaktigt anställda är skattefria om gåvans värde inte överstiger 10 000 kronor och den ges i samband med att den anställde uppnår en viss ålder eller efter viss anställningstid eller när en anställning upphör. Den får bara ges vid högst ett tillfälle förutom när anställningen upphör för att skattefriheten ska gälla. Skattefriheten gäller inte för gåvor som lämnas i pengar. Den sistnämnda regeln infördes i samband med tillkomsten av IL som ett förtydligande till vad som tidigare ansågs utgöra gällande rätt. I förarbetena till bestämmelsen om minnesgåvor (prop. 1987/88:52 s. 51) sägs att ”skattefriheten gäller alla slag av gåvor”.

4 Skatteverkets bedömning

Med hänsyn till lagtextens innehåll och med hänsyn till vad som sägs i förarbetena anser Skatteverket att minnesgåvor kan utgöras av bruks- eller konsumtionsvaror utan att skattefriheten för den skull går förlorad. Det förhållandet att konsumtionsvarorna utgörs av alkoholhaltiga drycker innebär inget annat ställningstagande. Förtydligandet i lagtexten som säger att gåvor i form av pengar inte omfattas av skattefriheten talar också för att någon ytterligare begränsning av skattefriheten för minnesgåva på grund av vilken slags gåva det är fråga om inte är avsedd. De kammarrättsdomar med annan utgång som finns avser tid före IL:s tillkomst.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...