SKVs ställningstaganden 2/05

2005-04-14 Fastighetsfållan och fastighetsförvaltande företag

Inkomstskatt – Näringsverksamhet

Datum: 2005-04-14

Dnr 130 210014-05/111

1 Sammanfattning

Avdragsrätten för kapitalförluster som uppkommer hos ett fastighetsförvaltande företag på fastigheter som hyrts ut till utomstående är begränsad i enlighet med bestämmelserna i 25 kap. 12 § första stycket inkomstskattelagen (IL). Undantaget i tredje stycket nämnda lagrum är inte tillämpligt på dessa förluster.

2 Bakgrund och frågeställning

Ett kommunalt allmännyttigt bostadsföretag har sålt bostadsfastigheter. Avyttringen har medfört kapitalförlust för företaget. Företaget pekar på att de avyttrade fastigheterna inte förvärvats eller innehafts i syfte att utgöra kapitalplaceringsobjekt och att avdragsbegränsningen enligt den s.k. fastighetsfållan av denna anledning inte ska tillämpas på dessa fastigheter.

Frågan som uppkommit kan generellt sägas avse om avdragsrätten för förluster på fastigheter i fastighetsförvaltande företag (exempelvis en kommunal bostadsstiftelse) är begränsad enligt 25 kap. 12 § första stycket IL eller om undantaget i lagrummets tredje stycke är tillämpligt.

3 Gällande rätt m.m.

I 25 kap. 12 § IL finns bestämmelser som innebär att ett företag som kan inneha näringsbetingade andelar – t.ex. aktiebolag eller oinskränkt skattskyldig stiftelse – endast får dra av kapitalförlust på fastighet från kapitalvinster på fastigheter. Under vissa villkor får förlusten också kvittas mot vinster på fastigheter i ett annat företag med vilket företaget med avdragsrätt kan utväxla koncernbidrag.

Ett undantag från denna begränsning finns i tredje stycket i nämnda paragraf. Undantaget avser fastigheter som under de tre senaste åren i betydande omfattning har använts för produktions- eller kontorsändamål eller liknande hos det avyttrande företaget eller hos ett företag i intressegemenskap.

Ovanstående begränsningsregel infördes genom SFS 2003:224 och gäller för avyttringar som sker från och med 1 juli 2003.

I förarbetena till lagstiftningen (prop. 2002/03:96 sid 138 ff) har som skäl för att införa avdragsbegränsningen bl.a. angivits att fastigheter, som kan avse stora värden, ofta har karaktären av kapitalplaceringsobjekt.

4 Skatteverkets bedömning

I förarbetena har såsom ett skäl för att införa den aktuella avdragsbegränsningen anförts att fastigheter ofta används som kapitalplaceringsobjekt. Bestämmelsen har emellertid inte utformats på ett sådant sätt att den begränsats till att gälla enbart i de fall fastigheterna har förvärvats och innehafts i detta syfte. Undantag från avdragsbegränsningen ska enligt lagtextens ordalydelse endast gälla i de fall fastigheterna används som produktions- eller kontorsfastigheter eller för liknande ändamål hos det avyttrande företaget eller ett företag i intressegemenskap. Ordalydelsen kan inte anses omfatta fastigheter som uthyrts till utomstående för bostadsändamål eller annat ändamål oavsett om fastigheterna innehafts i kapitalplaceringssyfte eller ej. Inte heller uttalanden i förarbetena tyder på att en sådan vid omfattning av undantaget varit åsyftad av lagstiftaren.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...