SKVs ställningstaganden 2/05

2005-04-05 Delägarbeskattade juridiska personers hemvist enligt skatteavtal

Inkomstskatt – Internatiionell beskattning

Datum: 2005-04-05

Dnr 130 133798-05/111

1 Sammanfattning

Om delägarbeskattade juridiska personer inte behandlas i ett skatteavtals hemvistartikel (vanligen artikel 4) omfattas dess inkomster inte heller av avtalet.

Om delägarbeskattade juridiska personer behandlas i ett skatteavtals hemvistartikel omfattas dess inkomster av avtalet, men bara vad avser inkomster som beskattas hos delägare som enligt avtalet har hemvist i någon av de avtalsslutande staterna.

Detta ovan sagda gäller såväl för den delägarbeskattade juridiska personen som för dess delägare.

2 Bakgrund och frågeställning

Skatteavtal är i princip bara tillämpliga på personer som är obegränsat skattskyldiga i någon av de avtalsslutande staterna. Mot denna bakgrund har fråga uppkommit vad som gäller för delägarbeskattade juridiska personer och dess delägare.

3 Gällande rätt m.m.

För att en person ska anses ha hemvist enligt ett skatteavtal krävs normalt sett att fråga är om en person som enligt lagstiftningen i någon av de avtalsslutande staterna är skattskyldig där på grund av bosättning, plats för företagsledning etc.

När det gäller delägarbeskattade juridiska personer innehåller vissa svenska skatteavtal en särskild bestämmelse som anger att sådana personer har hemvist endast i den mån dess inkomst är skattepliktig i denna stat hos dess delägare. Bakgrunden till att dessa särregler har tagits in i svenska skatteavtal är följande (prop. 1991/92:11 s. 36f beträffande skatteavtalet mellan Sverige och Barbados):

”Som följer härav är avtalet således endast tillämpligt i fråga om personer som enligt den interna lagstiftningen i en avtalsslutande stat är skattskyldig där på grund av hemvist, bosättning, plats för företagsledning eller annan liknande omständighet samt under vissa i art. 4 punkt 1 (rörande hemvist; SKV:s anm.) angivna villkor på handelsbolag och dödsbon. Endast en person som avtalet tillämpas på är berättigad till de skattenedsättningar som föreskrivs i avtalet. Ett handelsbolag inregistrerat i en av de avtalsslutande staterna är med tillämpning av den angivna bestämmelsen berättigat att erhålla nedsättning av t.ex. källskatt på utdelning i enlighet med reglerna i art. 10 i den mån handelsbolagets inkomst är skattepliktig i denna stat på samma sätt som inkomst som tillfaller en person som har hemvist där. Det spelar därvid ingen roll om det är handelsbolaget eller dess delägare som är skattesubjekt. Har ett handelsbolag inregistrerat i en av de avtalsslutande staterna t.ex. tre delägare varav endast två har skatterättslig hemvist i staten i fråga medan den tredje har hemvist i en tredje stat, har handelsbolaget – om dess inkomster beskattas hos delägarna – rätt att erhålla de nedsättningar av källskatt som följer av avtalets regler beträffande två tredjedelar av den inkomst som uppbärs från den andra avtalsslutande staten.”

I prop. 1990/91:173 s. 39 (skatteavtalet mellan Sverige och Belgien) uttalas vidare följande rörande innebörden av den i artikel 4 intagna handelsbolagsregeln:

”Regleringen har tillkommit mot bakgrund av att svenska handelsbolag i princip inte omfattas av avtal utformade enligt OECDs modellavtal. Detta förhållande beror på att svenska handelsbolag inte är egna skattesubjekt enligt svensk skatterättslig lagstiftning och därför inte kan anses ha hemvist i Sverige vid tillämpningen av ett avtal som innehåller en hemvistdefinition i enlighet med art. 4 punkt 1 i OECDs modellavtal. Genom tillägget i art. 4 punkt 1 andra stycket blir avtalet tillämpligt även på svenska handelsbolag. Har handelsbolaget delägare som inte beskattas såsom bosatta i Sverige för sin andel av bolagets inkomster omfattas denna del av handelsbolagets inkomst inte av avtalet.”

4 Skatteverkets bedömning

Som framgår av ovan citerade propositionsuttalanden omfattas en delägarbeskattad juridisk persons inkomster av ett skatteavtals bestämmelser om fördelning av beskattningsrätten bara om det i skatteavtalet anges att dess bestämmelser är tillämpliga på delägarbeskattade juridiska personer. Finns det flera delägare och har bara vissa av dessa hemvist i någon av de avtalsslutande staterna omfattas den delägarbeskattade juridiska personens inkomster av avtalet bara till den del de beskattas hos sådan delägare som har hemvist enligt avtalet.

Detta ovan sagda gäller såväl för den delägarbeskattade juridiska personen som för dess delägare och utgör en avvikelse från den tolkning av artikel 4 som finns i kommentarerna till nämnda artikel i OECDs modellavtal. Det förtydligande som införts där blir inte tillämpligt eftersom avsikten från svensk sida varit att delägarbeskattade juridiska personers inkomster bara ska omfattas av skatteavtalet om dessa personer behandlas i hemvistartikeln.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...