SKVs ställningstaganden 3/05

2005-04-15 Fördelning av bränsleåtgång vid kraftvärmeproduktion med avtappning av ånga före turbinen

Punktskatt

Datum: 2005-04-15

Dnr 130 217116-05/111

1 Sammanfattning

Vid avdragsberäkning enligt 7 kap. 1 § 4 och 6 a kap. 1 § 7 och 3 § lagen (1994:1776) om skatt på energi (LSE) får, vid fördelning av bränsleåtgången mellan produktion av ånga som tappats av före turbinen respektive produktion av ånga som letts till turbinen, de skattepliktiga bränslena i första hand anses ha åtgått för produktion av sådan ånga som letts till turbinen. Vid denna fördelning får turordningen mellan bränsleslagen väljas fritt.

2 Bakgrund och frågeställning

Avdragsrätten i 6 a kap. 3 § LSE, avseende skatt på bränsle förbrukat vid kraftvärme-produktion, ändrades den 1 januari 2004. Ändringen innebär bl.a. att en ny fördelningsprincip, proportionering, ska tillämpas vid fördelningen på respektive energiproduktion av det bränsle som förbrukats för framställning av värme respektive elektrisk kraft.

Fråga uppstår då om den nya fördelningsprincipen, proportionering, även ska tillämpas vid fördelning av förbrukat bränsle mellan produktion av ånga som tappats av före turbinen respektive produktion av ånga som letts till turbinen eller om den fördelningsprincip, s.k. skiktning, som tidigare varit praxis ska tillämpas även fortsättningsvis.

3 Gällande rätt m.m.

Av 6 a kap. 1 § 7 LSE framgår att bränsle som förbrukats vid framställning av skattepliktig elektrisk kraft, med de begränsningar som följer av 3 §, ska befrias från energi- och koldioxidskatt.

Enligt 6 a kap. 3 § första stycket LSE ska skattebefrielsen enligt 1 § 7 när det gäller koldioxidskatt endast utgöra 79 procent för den del av bränslet som förbrukas för framställning av värme vid samtidig produktion av värme och skattepliktig elektrisk kraft i en kraftvärmeanläggning. Såvitt avser råtallolja ska befrielsen utgöra 100 procent av den energiskatt och endast 79 procent av den koldioxidskatt som tas ut på bränsle enligt 2 kap. 1 § första stycket 3a. Fördelning av bränslet som förbrukas för framställning av värme respektive elektrisk kraft ska ske genom proportionering i förhållande till respektive energiproduktion. Detsamma gäller om elektrisk kraft framställs i en sammankopplad anläggning vid samtidig kraftvärme- respektive kondenskraft-produktion. Om olika bränslen förbrukas ska proportioneringen avse varje bränsle för sig.

Enligt 6 a kap. 3 § andra stycket LSE gäller bestämmelserna i första stycket inte för energiskatt och koldioxidskatt på bränslen som förbrukas för framställning av ånga eller hetvatten som tappas av från ång- eller hetvattensystemet före ångturbinen eller annan utrustning för utvinning av mekanisk energi ur ånga eller hetvatten i en kraftvärmeanläggning.

Av prop. 2003/04:1, avsnitt 8.5.3, framgår följande:

”Kraftvärmeproducenten får enligt dagens regler välja hur den gemensamma bränsleförbrukningen fördelas på elproduktion respektive värmeproduktion. Det har därvid varit gynnsamt att så långt möjligt hänföra beskattade fossila bränslen till elproduktionen, eftersom skatteavdraget då blir större. Om flera beskattade bränslen använts samtidigt har de också fått turordnas sinsemellan. Regler om proportionering bör i stället införas. – – – Regeringen anser att den energieffektiva el- och värmeproduktion som sker i kraftvärmeverk bör underlättas genom att avdragsbestämmelserna för bränslen som förbrukas vid kraftvärmeproduktion jämställs med dem som gäller för industrin. En förutsättning för skatteavdraget är att el- och värmeproduktion sker integrerat och samtidigt, dvs. att produktionen sker i en sammanhållen process och att förhållandena vid varje tillfälle är avgörande. För att göra det tydligt att avdrag endast får göras för bränsle som medverkar i den integrerade produktionen av el och värme bör en bestämmelse införas i lagen (1994:1776) om skatt på energi om att bränsleförbrukning som avser ånga eller hetvatten som tappas av från ång- eller hetvattensystemet före ångturbinen i kraftvärmeverket inte omfattas av avdragsbestämmelserna. Detta gäller också annan utrustning för utvinning av mekanisk energi.”

4 Skatteverkets bedömning

Tidigare praxis, vilken framgår av Riksskatteverkets skrivelse från den 28 oktober 1999 (dnr 9549-99/100), har varit att om både skattepliktiga och icke skattepliktiga bränslen använts samtidigt för produktion av ånga som till viss del letts till turbinen i en kraftvärmeanläggning och till viss del avtappats före turbinen har de skattepliktiga bränslena i första hand ansetts förbrukade för produktion av ånga som letts till turbin och dessutom i första hand för produktion av elektrisk kraft, s.k. skiktning.

Till följd av den ändrade lagstiftningen kan tidigare praxis inte tillämpas fullt ut. Den nya proportioneringsbestämmelsen innebär att de skattepliktiga bränslena inte i första hand kan anses ha åtgått för produktion av elektrisk kraft. Frågan är då om skiktningsprincipen fortfarande kan tillämpas på så sätt att de skattepliktiga bränslena i första hand får anses ha förbrukats för produktion av ånga som letts till turbinen.

Av prop. 2003/04:1, avsnitt 8.5.3, framgår att avsikten med formuleringen i andra stycket i 6 a kap. 3 § LSE är att bränsle som åtgått för produktion av ånga som tappats av före turbinen inte ska omfattas av avdrag för värmeproduktion enligt 6 a kap. 3 § första stycket LSE. Det finns inte några uttalanden i prop. 2003/04:1 om vilken bränslefördelningsprincip som ska tillämpas för att bestämma vilket bränsle som ska anses ha åtgått för produktion av sådan ånga som avtappats före turbinen respektive sådan ånga som letts till turbinen.

Enligt Skatteverkets bedömning omfattar den proportioneringsprincip som infördes i 6 a kap. 3 § första stycket LSE enbart fördelningen av bränsleåtgången inom den sammanhållna kraftvärmeprocessen. Skatteverket anser inte att 6 a kap. 3 § LSE innebär något hinder mot att tillämpa en skiktningsprincip för att avgöra vilket bränsle som åtgått i den sammanhållna kraftvärmeprocessen.

Skatteverket anser att om bränslen som inte är skattepliktiga används samtidigt som skattepliktiga bränslen får i första hand de skattepliktiga bränslena anses ha åtgått för produktion av sådan ånga som letts till turbinen. Vid denna fördelning får turordningen mellan bränsleslagen väljas fritt.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%