SKVs ställningstaganden 4/05

2005-01-31 Tillämpning av 14 kap. 12 § IL och EG-rätten

Internationell beskattning och Näringsverksamhet

Datum: 2005-01-31

Dnr 130 62568-05/111

1 Sammanfattning

Enskild näringsidkare som bedriver självständig verksamhet i annan EU-stat är med hänvisning till EG-fördragets bestämmelser om fri etableringsrätt berättigad att kvitta underskott i sådan verksamhet mot överskott av i Sverige bedriven näringsverksamhet även om näringsverksamheten enligt 14 kap. 12 § inkomstskattelagen (1999:1229; IL) ska anses som en egen näringsverksamhet.

2 Bakgrund och frågeställning

Fråga har uppkommit om i Sverige bosatt fysisk person som bedriver näringsverksamhet såväl i Sverige som i annan EU-stat kan medges avdrag för underskott som uppkommit i den utländska verksamheten mot överskott i den i Sverige bedrivna näringsverksamheten. Den i detta fall utomlands bedrivna verksamheten anses enligt 14 kap. 12 § IL vara självständigt bedriven och utgör en egen näringsverksamhet varför sådant avdrag för underskottet inte får göras. Frågan som har ställts är om sådan kvittning ändå kan medges mot bakgrund av EG-fördragets bestämmelser.

3 Gällande rätt m.m.

I 14 kap. 12 § IL anges att självständig näringsverksamhet som bedrivs utomlands utgör en egen näringsverksamhet. Självständighetskravet anses vara uppfyllt om verksamheten utomlands saknar anknytning till en i Sverige bedriven verksamhet (prop. 1993/94:50 s. 334).

4 Skatteverkets bedömning

Den särbehandling av i utlandet bedriven självständigt bedriven näringsverksamhet som följer av 14 kap. 12 § IL strider mot bestämmelserna om fri etableringsrätt i artikel 43 i EG-fördraget. Avdrag för underskott som uppkommit i näringsverksamhet som bedrivits i en annan EG-stat ska därmed medges mot överskott av i Sverige bedriven näringsverksamhet även om den i utlandet bedrivna verksamheten enligt 14 kap. 12 § IL är att anses som en egen näringsverksamhet.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...