SKVs ställningstaganden 4/05

2004-12-17 Sammanlagd inkomst enligt 2003 års svensk-danska avtal

Internationell beskattning

Datum: 2004-12-17

Dnr 130 730617-04/111

1 Sammanfattning

Då det i rubricerade avtal talas om sammanlagd inkomst och nettointäkt avses därmed den för inkomståret sammanlagda inkomsten/nettointäkten.

2 Bakgrund och frågeställning

Vid tillämpning av det den 29 oktober 2003 undertecknade avtalet mellan Sverige och Danmark om vissa skattefrågor har fråga uppkommit hur uttrycken ”personens sammanlagda inkomst” respektive ”nettointäkt” ska tolkas. Närmare bestämt avser frågan om dessa uttryck avser förhållandena under hela inkomståret eller bara under den period för vilken personen i fråga beskattas i Sverige.

3 Gällande rätt m.m.

Enligt 1 § femte stycket lagen (1996:1512) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna ska det avtal mellan Sverige och Danmark om vissa skattefrågor som undertecknades den 29 oktober 2003 gälla som lag här i landet. Artikel 2 i avtalet behandlar avdrag för inbetalningar till pensionsordningar. I artikel 2 punkt 3 anges vissa villkor för artikelns tillämplighet, bl.a. stadgas att artikeln bara är tillämplig om inkomsterna i arbetsstaten ”utgör minst 75 procent av personens sammanlagda inkomst av rörelse, självständig yrkesutövning eller anställning efter avdrag för samtliga utgifter för inkomsternas förvärvande (nettointäkt)”.

4 Skatteverkets bedömning

I artikel 2 i aktuellt avtal sägs inget om vilken period man ska se till då man fastställer en persons ”sammanlagda inkomst” respektive ”nettointäkt”. Av SOU 2003:12 (Beskattningen av utomlands bosatta) s. 88 ff framgår att interna danska regler innebär att man beaktar inkomsten under hela inkomståret när en begränsat skattskyldig person väljer en skatteordning som ger rätt till vissa avdrag. EG-domstolen har i domarna avseende Schumacker (C-279/93) och Wallentin (C-169/03) också beaktat hela årets inkomst när man ansett att personen är berättigad till vissa avdrag. I de nya svenska reglerna från 1 januari 2005 med möjlighet för begränsat skattskyldiga att välja beskattning enligt inkomstskattelagen (1999:1229) ska hela årets inkomst beaktas för att grundavdrag och allmänna avdrag ska medges. Mot bakgrund av detta anser Skatteverket att man ska se till förhållandena under hela det aktuella inkomståret vid tillämpningen av artikel 2.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...