SKVs ställningstaganden 4/05

2005-04-29 Beskattningsinträde för stiftelse, ideell förening m.fl.

Inkomstskatt – Näring

Datum: 2005-04-29

Dnr 130 225117-05/111

1 Sammanfattning

Stiftelser, ideella föreningar och andra juridiska personer som övergår från inskränkt till oinskränkt skattskyldighet, se 7 kap. inkomstskattelagen (1999:1229), IL, och därmed blir skattskyldiga för inkomst av näringsverksamhet som tidigare undantagits beskattning, ska vid beskattningsinträdet bestämma anskaffningsvärden och anskaffningsutgifter på tillgångar, skulder och andra förpliktelser till marknadsvärden. Tidpunkten för inträdet ska i dessa fall anses vara ingången av det beskattningsår som beskattning som oinskränkt skattskyldig faktiskt sker.

2 Bakgrund och frågeställning

Fråga har uppkommit om beskattningsinträdet kan anses vara vid en annan tidpunkt än det beskattningsår som verksamheten ifråga faktiskt har beskattats, dvs. vid en tidigare tidpunkt då stiftelsen eller den ideella föreningen m.fl. egentligen borde ha beskattats som oinskränkt skattskyldig.

3 Gällande rätt m.m.

En stiftelse eller en ideell förening som uppfyller kraven för att undantas beskattning enligt 7 kap. IL, är bara skattskyldig för inkomst av sådan näringsverksamhet som avses i 13 kap. 1 § IL, dvs. för förvärvsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt och självständigt, dock inte för kapitalvinster och kapitalförluster. Av 7 kap. 7 § 2 st. p. 2 IL framgår dessutom att ideella föreningar även i vissa fall kan undantas inkomstbeskattning för sådan näringsverksamhet.

En juridisk person som enligt 7 kap. IL är inskränkt skattskyldig kan på grund av ändrade förhållanden övergå till att bli oinskränkt skattskyldig och därmed beskattas för verksamhet som tidigare undantagits beskattning. De skattemässiga anskaffningsvärdena respektive anskaffningsutgifterna på tillgångar, skulder och förpliktelser som ingår i verksamheter som tidigare ej beskattats, utgörs då enligt praxis av marknadsvärdet vid tidpunkten för inträdet i den skattemässiga sfären(se RÅ 1999 ref. 19, RÅ 2004 ref. 93, RÅ 2004 not 193 och prop. 2002/03:96 s. 153 ff.).

4 Skatteverkets bedömning

Skatteverkets uppfattning är att tidpunkten för beskattningsinträdet ska anses vara vid ingången av det beskattningsår som de tidigare skattefria verksamheterna beskattas på grund av att oinskränkt skattskyldighet uppkommer. Även om förhållandena under tidigare år varit sådana att beskattning som oinskränkt skattskyldig borde ha skett, kan något beskattningsinträde inte anses föreligga förrän det år sådan beskattning faktiskt sker.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...