SKVs ställningstaganden 4/05

2005-05-02 Tidningsförmån för anställda vid tidningsföretag

Arbetsgivaravgifter – Tjänst

Datum: 2005-05-02

Dnr 130 225096-05/11

1 Sammanfattning

Anställda med journalistiska arbetsuppgifter vid ett tidningsföretag ska inte påföras förmån av fri tidning hemburen till bostaden. Journalister, fotografer och grafisk personal är sådana yrkesgrupper som i detta sammanhang får anses ha journalistiska arbetsuppgifter. Även personer tillhörande ledningsgruppen undantas från beskattning för sådan tidningsförmån.

2 Bakgrund och frågeställning

Fråga har uppkommit om vilka kategorier anställda vid tidningsföretag som kan omfattas av undantagsregeln från beskattning av förmån av fri tidning hemburen till bostaden.

3 Gällande rätt m.m.

Enligt 11 kap. 8 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL ska förmån av en vara eller en tjänst som en anställd får av arbetsgivaren inte tas upp om

  1. varan eller tjänsten är av väsentlig betydelse för att han ska kunna utföra sina arbetsuppgifter,
  2. förmånen är av begränsat värde för den anställde, och
  3. förmånen inte utan svårighet kan särskiljas från nyttan i anställningen.

I Skatteverkets meddelanden SKV M 2004:28 avsnitt 3.4 anges följande angående beskattning av fria tidningar:

”Det är viktigt att framhålla att förmånen att få en fri tidning hemburen till bostaden endast kan vara skattefri för personer för vilka det är av väsentlig betydelse för utförandet av arbetsuppgifterna att ha tillgodogjort sig innehållet i tidningen före arbetsdagens början. Enligt Regeringsrätten måste en arbetsgivare i ett dagstidningsföretag i regel anses ha ett starkt intresse av att anställda med journalistiska – och redaktionella – arbetsuppgifter tar del av det som skrivs i branschen.

För anställda i allmänhet torde det för arbetets del räcka att ha tillgång till en eller flera tidningar på arbetsplatsen.”

Regeringsrätten (RR) har i en dom RÅ 2004 ref. 101 prövat frågan om förmånsbeskattning av fri tidning för en chefredaktör för en dagstidning. I domskälen uttalade RR bl.a. följande:

”Det står klart att de aktuella tidningarna var av väsentlig betydelse för att X skulle kunna utföra sina arbetsuppgifter och att den förmån han erhöll inte utan svårigheter kunde särskiljas från nyttan i hans anställning. Förmånen får vidare anses vara av begränsat värde för honom. Skatteverkets överklagande ska därför avslås.”

I domskälen uttalade RR också att en arbetsgivare inom ett dagstidningsföretag i regel måste anses ha ett starkt intresse av att anställda med journalistiska arbetsuppgifter tar del av vad som skrivs i branschen.

Kammarrätten i Jönköping (KR) har i en dom 2005-03-30 mål nr. 2206-2207-03 prövat frågan om vilka personalkategorier vid ett tidningsföretag som kan anses utföra journalistiska arbetsuppgifter. I domskälen hänvisar KR till den ovannämnda RR-domen enligt vilken förmån av fri tidning inte ska påföras personal med journalistiska arbetsuppgifter. Enligt KR avses med detta sådana personer på tidningen som självständigt på ett aktivt sätt deltar i bearbetning av redaktionellt material.

Enligt denna definition anser KR att personer som arbetar som journalister och fotografer samt grafisk personal får anses ha sådana journalistiska arbetsuppgifter som innebär att de ska omfattas av skattefriheten. Dessutom anser KR att även personer i ledningsgruppen bör anses ha ett sådant starkt intresse av att känna till innehållet i tidningen att de inte bör beskattas för tidningsförmån.

För övriga personalkategorier som exempelvis annonsförsäljare, prenumerationspersonal, tryckeri- och distributionspersonal, vaktmästare och administrativ personal anser KR att det är tillräckligt att dessa tar del av tidningen på arbetsplatsen. Något skäl för undantag från förmånsbeskattning föreligger därför enligt KR:s uppfattning inte för dessa kategorier.

4 Skatteverkets bedömning

Skatteverket delar KR:s uppfattning beträffande tolkningen av RÅ 2004 ref. 101. Enligt Skatteverket bör därför personal som arbetar som journalister, fotografer, grafisk personal samt personal tillhörande ledningsgruppen vid tidningsföretaget anses ha sådana arbetsuppgifter som medför att de inte ska beskattas för tidningsförmån. Övriga anställda vid företaget bör beskattas för förmån av fri tidning.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%