SKVs ställningstaganden 4/05

2005-05-03 Framtida gravskötsel

Bouppteckningar, arv och gåva

Datum: 2005-05-03

Dnr 130 243509-05/111

1 Sammanfattning

Kostnader för framtida gravskötsel (gravvård) är inte avdragsgilla i bouppteckningen. Om testator i ett testamente föreskriver att viss summa vid dödsfallet ska insättas på konto och förvaltas av kyrkogårdsförvaltningen för gravskötsel får detta förordnande ses som ett legat och beaktas vid skattläggningen.

2 Bakgrund och frågeställning

Fråga har uppkommit om gravskötsel av den egna graven ska kunna godkännas som en kostnad i bouppteckningen samt om gravskötsel av den egna graven ska ses som ett legat i arvsskatteärendet om testator så föreskriver i sitt testamente.

3 Gällande rätt m.m.

Enligt 20 kap. 4 § ärvdabalken ska samtliga skulder antecknas i bouppteckningen till de belopp skulderna hade på dödsdagen. När behållningen i boet beräknas får avdrag även göras för begravnings- och bouppteckningskostnader (se 13 § 1 mom. tredje punkten i numera upphävda lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt, AGL). Till begravningskostnader hänförs, förutom kostnad för själva begravningen, även kostnad för inköp av gravplats och gravsten inklusive inskription, se bl.a. Skatteverkets Handledning för bouppteckningsärenden m.m. 2004 s. 137.

4 Skatteverkets bedömning

Enligt beskattningsmyndigheternas (tidigare tingsrätterna, numera Skatteverket) vedertagna praxis har kostnad för framtida underhåll av grav inte beaktats som avdragsgill kostnad vid bestämmandet av arvsskatt i ett dödsbo, jfr. Bratt m.fl, Skatt på arv och skatt på gåva 7:8. Avdrag har inte medgetts för kostnad för framtida gravskötsel eftersom det varken är fråga om en enskild skuld som förelåg på dödsdagen eller är fråga om en kostnad för begravningen. Däremot har en avlidens föreskrift i ett testamente om avsättning av medel till sådan gravvård behandlats som ett legat enligt ovannämnd praxis och därmed beskattats särskilt som en egen lott. Med hänsyn till att arvsskatten numera är avskaffad saknas anledning att ändra gällande praxis.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%