SKVs ställningstaganden 5/05

2005-04-12 Företrädaransvar – relevant ansvarstidpunkt när den juridiska personen varit registrerad för mervärdesskatteredovisning i självdeklaration och Skatteverket i efterhand har bestämt att redovisningsperiod ska vara kalendermånad

Skattebetalning och Borgenärsområdet

Datum: 2005-04-12

Dnr 130 199723-05/111

1 Sammanfattning

Att den juridiska personen varit registrerad för redovisning av mervärdesskatt i självdeklaration hindrar inte att Skatteverket kan fatta beskattningsbeslut med utgångspunkt från att redovisning och betalning av mervärdesskatt rätteligen skulle ha skett månadsvis enligt bestämmelserna i 10 och 16 kap. SBL. Har Skatteverket funnit att redovisningsperiod ska vara kalendermånad och i efterhand fastställt skatt i enlighet härmed utgör redovisningstidpunkterna för skattedeklarationerna de ursprungliga förfallodagar som företrädaransvar ska knytas till enligt 12 kap. 6 § skattebetalningslagen. Att den juridiska personen var registrerad för mervärdesskatteredovisning i självdeklaration kan endast få betydelse vid bedömningen av det subjektiva rekvisitet.

2 Bakgrund och frågeställning

Påverkas betalningsskyldigheten enligt 12 kap. 6 § skattebetalningslagen (1997:483),SBL, av att det finns en registrering om mervärdesskatteredovisning i självdeklaration, när Skatteverket retroaktivt beslutar påföra skatt per kalendermånad?

3 Gällande rätt m.m.

Betalningsskyldigheten enligt 12 kap. 6 § SBL är knuten till den tidpunkt vid vilken skatten ursprungligen skulle ha betalats.

Den som bedriver en verksamhet där beskattningsunderlagen exklusive gemenskapsinterna förvärv och import för beskattningsåret beräknas sammanlagt uppgå till högst en miljon kronor ska normalt redovisa mervärdesskatt i självdeklaration, 10 kap. 31 § SBL. Skatten betalas som debiterad preliminär skatt eller som slutlig skatt. Övriga mervärdesskatteskyldiga ska – med vissa undantag – månadsredovisa mervärdesskatt i skattedeklaration, 10 kap. 9 § SBL, och ha betalat senast samma dag som deklarationen ska vara inkommen.

Skatteverket ska enligt 3 kap. 1 § SBL – med vissa undantag – registrera den som är skattskyldig enligt mervärdesskattelagen. Den som ska bedriva näringsverksamhet och som ska registreras enligt 3 kap. 1 § SBL ska anmäla sig för registrering hos Skatteverket, 3 kap. 2 § SBL. Om ett förhållande som har tagits upp i ett ärende om registrering har ändrats ska den som gjort anmälan underrätta Skatteverket om ändringen, 3 kap. 3 § SBL. Av registreringen framgår om redovisning ska ske i självdeklaration eller i skattedeklaration.

Regeringsrätten har i RÅ 1987 ref. 115 uttalat att en registrering till mervärdesskatt är en formell åtgärd som främst syftar till att underlätta administrationen och kontrollen av att skattskyldigheten fullgörs och att skattskyldigheten och redovisningsskyldigheten inträder omedelbart på grund av lagbestämmelserna. ”Fråga huruvida skattskyldighet till äventyrs inträtt redan före registreringen kan utredas oberoende av denna och skattskyldighet som konstateras vid en sådan utredning kan leda till efterbeskattning. Denna är likaledes en av registrering oberoende åtgärd.” Se också ”Handledning för mervärdesskatteförfarandet 2004” s.57 – 60.

Kammarrätten i Stockholm har i beslut 2002-04-19, mål nr 2263-2002 (refererat i handledningen s. 89), fastställt en betalningssäkring mot ett bolag som var registrerat för att redovisa mervärdesskatt i självdeklaration. Bolagets utgående mervärdesskatt för januari 2002 beräknades till 450 000 kr. Vid detta förhållande ansåg kammarrätten att bolaget inte hade rätt att redovisa mervärdesskatt i självdeklarationen. Mervärdesskatten skulle beräknas utifrån bestämmelserna om redovisning en gång per månad i skattedeklaration. Det förhållandet att skattemyndigheten ännu inte hade beslutat om sådan redovisning föranledde inte annan bedömning. Den period som fordringen avsåg hade därför gått till ända och kammarrätten beslutade att 450 000 kr fick tas i anspråk genom betalningssäkring.

4 Skatteverkets bedömning

Att den juridiska personen varit registrerad för redovisning av mervärdesskatt i självdeklaration hindrar inte att Skatteverket kan fatta beskattningsbeslut med utgångspunkt från att redovisning och betalning av mervärdesskatt rätteligen skulle ha skett månadsvis enligt bestämmelserna i 10 och 16 kap. SBL. Har Skatteverket funnit att förutsättningarna har varit sådana att mervärdesskatt skulle ha redovisats i skattedeklarationer kan Skatteverket bestämma att redovisningsperiod ska vara kalendermånad och fastställa skattebeloppen i enlighet härmed. Redovisningstidpunkterna för skattedeklarationerna utgör då de ursprungliga förfallodagar som företrädaransvar ska knytas till enligt 12 kap.6 § SBL. Att den juridiska personen var registrerad för mervärdesskatteredovisning i självdeklaration kan endast få betydelse vid bedömningen av det subjektiva rekvisitet.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%