SKVs ställningstaganden 7/05

2005-05-23 Uppskovsavdrag privatbostad – bosättningskrav för de som arbetar utomlands för svenska staten

Inkomstskatt – Kapital

Datum: 2005-05-23

Dnr: 130 300993-05/111

1 Ändring av styrsignal

För uppskovsavdrag vid avyttring av en privatbostad krävs att den är en ursprungsbostad. Som ursprungsbostad anses en privatbostad där säljaren varit bosatt under viss tid före avyttringen.

Den som är bosatt och arbetar utomlands för svenska statens räkning kan enligt 14 § folkbokföringslagen (FBL) folkbokföras på en fastighet i Sverige.

Skatteverket har i styrsignal 2004-10-11 med diarienummer 130 590551-04/111 gett uttryck för att en sådan folkbokföring inte innebär att bosättningskravet är uppfyllt, varför den avyttrade bostaden inte skulle utgöra den skattskyldiges permanentbostad och ej heller dennes ursprungsbostad.

Regeringsrätten har i dom 2 maj 2005, nummer 7319-04, ansett att en folkbokföring som baseras på 14 § FBL innebär att den avyttrade fastigheten utgör en permanentbostad och därigenom även den skattskyldiges permanentbostad och ursprungsbostad.

Uppskov med beskattning av vinsten kan därför medges vid avyttringen av en sådan privatbostad.

2 Bakgrund och frågeställning

Den som är utsänd för svenska statens räkning för att tjänstgöra i utlandet folkbokförs enligt 14 § FBL på den fastighet och i den församling där han senast var folkbokförd. För den som behåller sin fastighet eller bostadsrätt under utlandsvistelsen innebär det att folkbokföringen kvarstår på fastigheten. Om bostaden är en privatbostad enligt 2 kap. 8 § IL, behåller den vanligen sin skattemässiga karaktär eftersom ägaren uppger att avsikten är att åter bosätta sig där vid återkomsten till Sverige.

När en privatbostad avyttras kan enligt 47 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229 (IL)uppskov med beskattning av vinsten medges om privatbostaden är säljarens ursprungsbostad. Villkoret härför är att den är en permanentbostad, vilket innebär att säljaren i normalfallet ska ha varit bosatt där antingen under ett år omedelbart före avyttringen eller under tre år av de sista fem åren före avyttringen.

Det frågan gällde i Skatteverkets styrsignal från 2004-10-11 var om bosättningskravet på en ursprungsbostad var uppfyllt för en säljare, som utan att vara faktiskt bosatt på fastigheten, ändå är folkbokförd på denna enligt 14 § FBL.

Regeringsrätten anser i sin dom den 2 maj 2005 att villkoren för ursprungsbostad i 47 kap. IL är uppfyllda i dessa fall.

Uppskov med beskattning av vinsten kan därför medges vid avyttringen av en sådan privatbostad.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%