SKVs ställningstaganden 7/05

2005-03-21 Fribelopp enligt 5 § p. 4 lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, SINK, vid retroaktiv pensionsutbetalning avseende flera år

Internationell beskattning

Datum: 2005-03-21

Dnr 130 169642-05/111

1 Sammanfattning

Fribeloppet vid en retroaktiv pensionsutbetalning avseende flera år ska beräknas utifrån prisbasbeloppen de aktuella åren och för det antal månader respektive år som den retroaktiva utbetalningen avser.

2 Bakgrund och frågeställning

Av 5 § punkt 4 SINK framgår att skattepliktig inkomst är bl.a. ersättning som utgår i form av pension. Skatteplikten omfattar den del av det totala beloppet av uppburna ersättningar för varje kalendermånad överstiger en tolftedel av 0,67 prisbasbelopp.

Fråga har uppkommit om antalet fribelopp är begränsat till högst tolv vid en retroaktiv utbetalning som avser mer än tolv månader. Vidare har fråga ställts om vilket prisbasbelopp som ska användas vid beräkningen när den retroaktiva utbetalningen avser flera kalenderår.

3 Gällande rätt m.m.

Av 5 § punkt 4 SINK framgår bl.a. att ersättning i form av pension, med undantag av barnpension, enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension, lagen (1998:702) om garantipension, lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn och lagen (2000:462) om införande av lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn samt sjukersättning och aktivitetsersättning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring är skattepliktig till den del det totala beloppet av uppburna ersättningar för varje kalendermånad överstiger en tolftedel av 0,67 prisbasbelopp.

Av prop. 2001/02:154 s. 12 framgår bl.a. att ”bestämmelserna i punkt 4 har ändrats för att anpassas till det reformerade pensionssystemet” och att ”det föreslagna fribeloppet motsvarar det högsta grundavdraget och har angetts till viss del av prisbasbeloppet per månad”. Ändringen är avsedd att motsvara den reglering som gäller för barnpension i

11 kap. 40 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL (a.prop. s. 8).

För tiden före IL återfanns bestämmelsen om fribelopp vid utbetalning av barnpension i 19 § första stycket 13 ledet kommunalskattelagen (1928:370), KL. Enligt ordalydelsen var barnpension ”för varje månad den avser” på visst angivet sätt skattefri i proportion till ”basbeloppet den månad pensionen avser”. Det bakomliggande syftet synes ha varit en likabehandling oavsett om pension utbetalats löpande eller som en klumpsumma.

I samband med tillkomsten av IL konstaterades att ”Bestämmelsen om skattefrihet för viss del av barnpension är hämtad från 19 § första stycket trettonde ledet KL” (prop. 1999/2000:2 del 2 s. 140).

Någon ändring i sak åsyftades inte.

4 Skatteverkets bedömning

Skatteverket anser mot bakgrund av det anförda att bestämmelsen i 5 § p. 4 SINK får läsas i ljuset av den upphävda bestämmelsen om skattefri del av barnpension i KL. Fribeloppet vid en retroaktiv pensionsutbetalning avseende flera år ska därför beräknas utifrån prisbasbeloppen de aktuella åren och för det antal månader respektive år som den retroaktiva utbetalningen avser.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%