SKVs ställningstaganden 8/05

2005-05-30 Personliga assistenter och kostförmån

Inkomstskatt – Tjänst – samt Arbetsgivarområdet

Datum: 2005-05-30

Dnr 130 318874-05/111

1 Sammanfattning

Kostförmån som en person får i sitt arbete som personlig assistent åt en annan person som erhåller assistansersättning på grund av psykiskt funktionshinder är skattefri under förutsättning att den personlige assistenten enligt anställningsavtal e.d. är skyldig att delta i måltid med den funktionshindrade.

2 Bakgrund och frågeställning

Fråga har uppkommit om personliga assistenter omfattas av den skattefrihet för kostförmån som enligt Skatteverkets allmänna råd, SKV A 2004:38 punkt 2.2.4, gäller för vårdpersonal inom omsorgsvården som äter tillsammans med förståndshandikappade (psykiskt funktionshindrade).

3 Gällande rätt m.m.

Enligt lag (1993:389) om assistansersättning kan en person som omfattas av lag (1997:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade få assistansersättning av allmänna medel. Syftet med assistansersättningen är att ge dessa personer, som behöver stöd från andra för sin dagliga livsföring, ekonomiska möjligheter att anställa personliga assistenter.

Enligt 8 kap 19 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, är den assistansersättning som ges ut till den funktionshindrade skattefri för denne. Den lön eller annan ersättning för arbete som den funktionshindrade i sin tur betalar till sina personliga assistenter är skattepliktig hos de personliga assistenterna.

Av uttalanden i prop. 1987/88:52 sid. 62 framgår att vårdpersonal inom äldreomsorgen som vid måltiden har tillsynsskyldighet för senildementa patienter undantas från beskattning av kostförmån.

Av Skatteverkets allmänna råd, SKV A 2004:38 punkt 2.2.4, framgår att fri eller subventionerad måltid är skattefri för vårdpersonal som vid måltiden har tillsynsskyldighet för senildementa inom äldreomsorgen. Från beskattning undantas även förmån av fri eller subventionerad måltid som vårdpersonal inom omsorgsvården äter med förståndshandikappade, dvs. intar sin måltid vid samma bord. En förutsättning för skattefriheten bör vara att personalen enligt anställningsavtal e.d. har skyldighet att delta i måltiden.

Av 61 kap. 3 a § IL framgår att när en fysisk person får kostförmån av annan fysisk person och som ges ut i dennes hushåll är förmånen skattefri om den avser en fri måltid per dag.

4 Skatteverkets bedömning

Skatteverket anser att kostförmån som en person får i sitt arbete som personlig assistent åt en annan person som erhåller assistansersättning på grund av psykiskt funktionshinder omfattas av den skattefrihet som gäller för den vårdpersonal som inom omsorgsvården äter med förståndshandikappade eftersom det är samma grupp av patienter. Skattefriheten gäller oavsett om den personlige assistenten är anställd av en kommun, ett brukarkooperativ, en serviceorganisation e.d. En förutsättning för skattefriheten är att den personlige assistenten enligt anställningsavtal e.d. är skyldig att delta i måltid med den psykiskt funktionshindrade.

Detta ställningstagande innebär inte en utvidgning av de personer som kan få skattefri kostförmån utan ett förtydligande av gällande bestämmelser. Det bör observeras att skattefriheten inte omfattar personliga assistenter som arbetar åt fysiskt funktionshindrade.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...