SKVs ställningstaganden 8/05

2005-06-03 Vattenfastigheter

Fastighetstaxering

Datum: 2005-06-03

Dnr 130 289556-05/111

1 Sammanfattning

Vattenfastigheter (fastigheter utan landareal), som inte utgör täktmark, ska inte åsättas markvärde. Detta gäller även om byggrätt föreligger.

2 Bakgrund och frågeställning

På några platser i landet har fastigheter avsedda för småhusbebyggelse avstyckats i vatten. Dessa fastigheter saknar helt landareal. Till sådan fastighet hör som regel del i gemensamhetsanläggning belägen på fast mark för t.ex. ledningar, garage/parkeringsplats m.m. De aktuella fastigheterna ligger i attraktiva kustområden och det är därför uppenbart att byggrätten har ett högt marknadsvärde trots att de helt saknar landareal.

Frågan gäller om sådana fastigheter kan åsättas något markvärde vid fastighetstaxering.

3 Gällande rätt m.m.

Indelning av mark i olika ägoslag regleras i 2 kap. 4 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152), FTL. Där stadgas att mark som är vattentäckt ska indelas i ägoslag (och därigenom bli föremål för fastighetstaxering) endast om den är täktmark.

4 Skatteverkets bedömning

Vid tillkomsten av FTL ansågs att något värde inte borde åsättas vattentäckta områden med undantag för områden där täkt pågår. Det fanns därför inget motiv för att indela sådana områden i ägoslag med undantag för områden med täkt (prop. 1979/80:40 s. 65).

Avstyckning av vattenfastigheter (fastigheter som helt saknar landareal) avsedda för småhusbebyggelse är en ny företeelse i Sverige och har inte beaktats vid tillkomsten av FTL. Bedömningen av den aktuella frågan måste emellertid göras utifrån gällande rätt, dvs. 2 kap. 4 § FTL. Även om vattenfastigheter, som inte utgör täktmark, kan ha ett betydande marknadsvärde genom förekomst av byggrätt ska de således inte åsättas något markvärde.

Styrsignalen ska tillämpas vid fastighetstaxering.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...