SKVs ställningstaganden 10/05

2005-06-17 Bilförmån vid delad dispositionsrätt

Arbetsgivaravgifter och Inkomst av tjänst

Datum: 2005-06-17

Dnr: 130 278670-05/111

1 Sammanfattning

Förmånsvärdet för bilförmån får justeras till 50 % om en anställd har delad dispositionsrätt till en förmånsbil så att han endast kan utnyttja bilen under halva tiden, t.ex. varannan dag eller vecka.

2 Bakgrund och frågeställning

Fråga har uppkommit hur förmånsvärdet av bilförmån ska beräknas om två anställda ”delar” på en förmånsbil på så sätt att båda kontinuerligt använder bilen privat med den begränsning som den delade dispositionsrätten medför. Varken lagtext, förarbeten eller rättspraxis besvarar frågan om hur förmånen ska värderas i sådant fall.

3 Gällande rätt m.m.

Förmån av att få disponera en bil för privat bruk är skattepliktig enligt 11 kap. 1 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL. En anställd som får disponera arbetsgivarens bil i mer än ringa omfattning ska beskattas för bilförmån. Värdering av förmånen görs enligt 61 kap. 5–11 §§ IL och förmånsvärdet ska enligt 18–19 b §§ justeras uppåt eller nedåt om det finns synnerliga skäl.

Som synnerliga skäl att justera värdet nedåt räknas bl.a. att bilen används som servicebil med fast inredning, som taxibil med olika förare eller att det finns andra liknande omständigheter. Justering av förmånsvärde kan således aktualiseras när möjligheten att disponera bilen privat är påtagligt begränsad.

Om arbetsgivaren efter ansökan fått beslut om justerat förmånsvärde enligt 9 kap. 2 § skattebetalningslagen ska detta värde användas vid beräkning av underlag för skatteavdrag och arbetsgivaravgifter och i kontrolluppgiften.

4 Skatteverkets bedömning

Enligt Skatteverkets bedömning är den omständigheten att två anställda delar på en förmånsbil så att de i princip använder bilen under halva tiden vardera, inklusive ledig tid på kvällar, helger och semesterledighet etc. exempel på synnerliga skäl som bör medföra justering av förmånsvärdet.

Utgångspunkten är i dessa fall att en förmånsbil sammantaget endast bör medföra ett fullt förmånsvärde, även om bilen fortlöpande nyttjas privat av flera anställda. Förmånsvärdet bör fördelas jämnt mellan de anställda som nyttjar bilen privat. Om som exempel två anställda vill dela på dispositionsrätten till en förmånsbil bör justering ske till vardera 50 % av fullt förmånsvärde.

Som underlag för ansökan om justering redovisar arbetsgivaren de anställdas avsikt att dela dispositionsrätten. De anställda ska i förekommande fall meddela arbetsgivaren ändrade förhållanden som kan påverka justeringen.

Om arbetsgivaren även tillhandahåller drivmedlet ska drivmedelsförmånen beräknas separat för respektive anställd. De anställda måste då föra löpande noteringar så att de varje månad kan fördela privatkörningen (antal km) mellan sig.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%