SKVs ställningstaganden 12/05

2005-06-17 Förseningsavgift när självdeklaration ska lämnas av förmyndare, god man eller förvaltare

Beskatta och ta in betalning – Skattetillägg och förseningsavgift

Datum: 2005-06-17

Dnr: 130 357492-05/111

1 Sammanfattning

Har självdeklaration inte kommit in inom föreskriven tid ska förseningsavgift inte tas ut av en skattskyldig vars deklarationsskyldighet ska fullgöras av förmyndare, förvaltare eller god man.

2 Bakgrund och frågeställning

Fråga har väckts om förseningsavgift ska tas ut när en självdeklaration, som ska lämnas av en skattskyldigs företrädare som förordnats av det allmänna eller som annars inte valts av den han företräder, inte kommer in inom föreskriven tid.

3 Gällande rätt m.m.

Enligt 5 kap. 9 § taxeringslagen (TL) ska förseningsavgift tas ut om en skattskyldig inte kommer in med en självdeklaration inom föreskriven tid. Deklarationsskyldigheten ska för en omyndig person och för en person för vilken god man eller förvaltare förordnats enligt 11 kap. 1, 3, 4 eller 7 § föräldrabalken fullgöras av den omyndiges förmyndare, den gode mannen respektive förvaltaren (19 kap. 1 § p. 1 och 2 lagen om självdeklarationer och kontrolluppgifter). Enligt 5 kap. 14 § TL ska den skattskyldige helt eller delvis befrias från förseningsavgift om förseningen framstår som ursäktlig eller om det annars skulle vara oskäligt att ta ut avgiften med fullt belopp.

1999 års skattetilläggskommitté gjorde i sitt betänkande SOU 2001:25, s. 217 f, bedömningen att skattetillägg torde vara att betrakta som ett straff i Europakonventionens mening och att det därför var otänkbart att låta skattetillägg drabba den för vilken ställföreträdare förordnats av det allmänna eller som annars inte själv valt sin ställföreträdare om ställföreträdaren lämnat oriktig uppgift i självdeklarationen. I princip kan kommittén sägas ha haft samma uppfattning beträffande förseningsavgift, eftersom kommittén uttalade (s. 273) att om förseningsavgifterna höjdes till de nivåer som numera föreskrivs i 5 kap. 10 och 11 §§ TL allt talade för att även sådana avgifter skulle komma att anses som straff i Europakonventionens mening.

I kommentaren till 5 kap. 14 § TL i prop. 2002/03:106, s. 243 uttalade regeringen att skattetillägg med fullt belopp inte ska tas ut när deklarationen avgetts av förmyndare, förvaltare eller god man. Regeringen ansåg att ett skattetillägg i nämnda situation inte stod i rimlig proportion till felet eftersom det var någon annan än den skattskyldige som gjort fel och det därför borde vara oskäligt att ta ut skattetillägg av den skattskyldige. Vad gäller förseningsavgift uttalade regeringen (s. 192) enbart att det inte fanns anledning att anta att förseningsavgifterna skulle komma att betraktas som straff enligt artikel 6 i Europakonventionen och, om så ändå vore fallet, att lagstiftningen uppfyllde rättssäkerhetsgarantierna i artikel 6.

4 Skatteverkets bedömning

Med anledning av regeringens ovan nämnda uttalande angående uttag av skattetillägg på fel som gjorts av företrädare för den skattskyldige, och skattetilläggskommitténs ovan nämnda ståndpunkt i samma fråga har Skatteverket i annat sammanhang uttalat som sin uppfattning, att hel befrielse från skattetillägg ska medges i de fall en oriktig uppgift lämnats av en företrädare som den skattskyldige inte själv valt.

Vad avser förseningsavgift har regeringen i nämnda proposition inte direkt uttalat sig om vad som gäller om det är en företrädare för den skattskyldige som underlåtit att ge in vederbörlig deklaration i rätt tid. I skattetilläggshänseende har emellertid grunden för regeringens ståndpunkt varit att det är någon annan än den skattskyldige som gjort fel och att det därför bör anses oskäligt att ta ut skattetillägg av den skattskyldige. Enligt Skatteverkets mening måste det synsättet också få fullt genomslag såvitt avser förseningsavgifter i nu aktuella fall. Den skattskyldige skulle ju annars drabbas av avgift på grund av ett fel som någon annan gjort.

Skatteverket är således av uppfattningen att det föreligger grund för att medge hel befrielse från förseningsavgift i de fall en självdeklaration som ska lämnas av en förmyndare, god man eller förvaltare inte kommer in inom föreskriven tid. Någon förseningsavgift ska därför inte tas ut i dessa fall.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%