SKVs ställningstaganden 12/05

2005-06-27 Uppgift för identifiering av säljaren i förenklad faktura

Mervärdesskatt

Datum: 2005-06-27

Dnr: 130 357195-05/111

1. Sammanfattning

I en förenklad faktura ska säljarens registreringsnummer till mervärdesskatt anges. Det är enligt Skatteverkets uppfattning tillräckligt om numret endast skrivs som person-/organisationsnummer.

2 Bakgrund och frågeställning

En förenklad faktura ska alltid innehålla uppgift för identifiering av säljaren i enlighet med 11 kap. 9 § andra stycket 2 mervärdesskattelagen (1994:200), ML. Avses med detta säljarens namn och adress eller ska säljarens registreringsnummer till mervärdesskatt framgå för att kravet ska anses uppfyllt?

3 Gällande rätt m.m.

Enligt 11 kap. 9 § ML kan bestämmelserna om fakturors innehåll i 11 kap. 8 § ML frångås i vissa fall vid transaktioner inom landet. En sådan s.k. förenklad faktura ska enligt 11 kap. 9 § andra stycket ML alltid innehålla följande uppgifter:

  1. datum för utfärdandet
  2. identifiering av säljaren
  3. identifiering av vilken typ av varor som levererats eller tjänster som tillhandahållits, och
  4. den skatt som ska betalas eller uppgifter som gör det möjligt att beräkna denna.

I prop. 2003/04:26 s. 78 anges följande om kravet på innehåll i förenklad faktura:

”Enligt de nuvarande reglerna om förenkling av fakturans innehåll, 11 kap. 5 § andra stycket ML krävs uppgift om ersättningen, skattens belopp för varje skattesats utom när köparen är skyldig att betala skatten (s.k. omvänd skattskyldighet), den skattskyldiges registreringsnummer till mervärdesskatt eller person- eller organisationsnummer eller liknande uppgift, att köparen är skyldig att betala mervärdesskatt och övriga uppgifter som kan ha betydelse för bedömningen av skattskyldighet och mottagarens avdragsrätt eller rätt till återbetalning. Ändringen innebär i förhållande till de nuvarande reglerna i ML att en förenklad faktura även skall innehålla uppgift om datum för utfärdande och identifiering av vilken typ av varor som har levererats eller tjänster som omsatts medan de krav som ställs idag på uppgift om ersättning samt övrigt som kan ha betydelse för bedömningen av skattskyldigheten och mottagarens avdragsrätt eller återbetalning inte längre behöver anges.”

Bestämmelsen i 11 kap. 9 § ML motsvaras av artikel 22.9 d i sjätte mervärdesskattedirektivet (77/388/EEG). Av direktivets bestämmelse framgår att fakturorna under alla omständigheter måste innehålla följande uppgifter:

  1. Datum för utfärdandet.
  2. Identifiering av den skattskyldige
  3. Identifiering av vilken typ av varor som levererats eller tjänster som tillhandhållits.
  4. Den skatt som ska betalas eller uppgifter som gör det möjligt att beräkna denna.

4 Skatteverkets bedömning

De normala kraven på vad en faktura ska innehålla kan frångås i vissa fall när förutsättningar finns att utfärda en s.k. förenklad faktura. ML:s bestämmelse om vilka uppgifter en förenklad faktura ska innehålla har utformats mot bakgrund av bestämmelsen i artikel 22.9 d andra stycket i sjätte direktivet där det framgår vilka uppgifter som är obligatoriska i en sådan faktura. Av 11 kap. 9 § andra stycket ML framgår att det i en förenklad faktura alltid ska finnas uppgift för identifiering av säljaren. Uttalandet i prop. 2003/04:26 s. 78 ger stöd för att någon förändring inte var avsedd jämfört med tidigare krav på att säljarens registreringsnummer ska anges i en sådan faktura. För att kunna säkerställa en identifiering av säljaren ska uppgiften vara otvetydig. Någon risk för förväxling får inte föreligga. Skatteverket anser därför att med uppgift för identifiering ska avses säljarens registreringsnummer till mervärdesskatt. Säljarens registreringsnummer ska därför anges i en förenklad faktura. Eftersom registreringsnumret för mervärdesskatt är konstruerat utifrån person- eller organisationsnumret är det enligt Skatteverkets uppfattning tillräckligt om numret endast skrivs som person-/organisationsnummer.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%