SKVs ställningstaganden 13/05

2005-07-25 Bouppgivares närvaro

Registrera bouppteckning (Bouppteckningar, arv, gåva)

Datum: 2005-07-25

Dnr: 130 370745-05/111

1 Sammanfattning

En förutsättning för att kunna uppge boet är att bouppgivaren är närvarande genom personlig inställelse vid bouppteckningsförrättningen. Bouppgivaren kan dock fullgöra sin skyldighet att uppge boet genom att vara närvarande under förrättningen via modern teknik såsom video, telefonkonferens/högtalartelefon eller webbkamera.

2 Bakgrund och frågeställning

Måste en bouppgivare närvara personligen vid bouppteckningsförrättningen eller kan han fullgöra sin skyldighet på annat sätt?

3 Gällande rätt m.m.

I 20 kap 2 § ärvdabalken (ÄB) föreskrivs att dödsbodelägare som har egendomen i sin vård, boutredningsman eller testamentsexekutor skall bestämma tid och ort för bouppteckning samt utse två kunniga och trovärdiga gode män att förrätta den. Samtliga delägare skall kallas till förrättningen liksom en sambo eller den efterlevande maken även om de inte är dödsbodelägare. Av bouppteckningen ska enligt 20 kap. 3 § ÄB framgå vilka som närvarit vid förrättningen.

Av 20 kap 6 § ÄB framgår att den som vårdar egendomen eller i övrigt bäst känner till boet skall såsom bouppgivare lämna uppgifter om boet. Den uppgiftspliktiges kännedom om boet kan behöva kompletteras. Det har därför ålagts envar delägare att på anmaning lämna uppgifter till bouppteckningen, liksom efterlevande make eller sambo, oavsett om han är delägare. Bouppgivaren skall på handlingen teckna försäkran på heder och samvete att uppgifterna till bouppteckningen är riktiga och att inga uppgifter avsiktligt har utelämnats.

4 Skatteverkets bedömning

Det framgår inte av lagtext att bouppgivaren måste närvara vid bouppteckningsförrättningen. Skatteverket menar dock att det är underförstått att bouppgivaren är närvarande vid en förrättning.

Skatteverket har uppfattningen att en bouppgivare ska närvara personligen vid bouppteckningsförrättningen för att kunna besvara frågor som uppkommer under förrättningen och för att kunna ställa frågor till delägare och efterarvingar. Det är inte ovanligt att uppgifter som har betydelse för bouppteckningen framkommer först vid förrättningen efter påpekande från delägare. Eftersom uppgifterna blir kända för bouppgivaren måste denne uppge dem i bouppteckningen. En sådan ordning förutsätter att bouppgivaren kan kommunicera två vägs med delägarna. Även förrättningsmännen, som enligt lag ansvarar för att allt har blivit riktigt antecknat och att tillgångarna har värderats efter bästa förstånd, måste ha möjlighet att vid förrättningen kunna ställa frågor till bouppgivaren och göra en bedömning av om t ex vissa poster ska antecknas som tvistiga.

En bouppgivare kan fullgöra sin skyldighet på annat sätt än personlig inställelse genom att vara närvarande under förrättningen genom videokonferens, högtalartelefon/telefonkonferens eller webbkamera. Vid dessa tillfällen kan bouppgivaren innan förrättningen skicka sitt underlag till förrättningsmännen för att de personligt närvarande ska ha tillgång till samma information. Bouppgivaren kan då uppge boet och vidta de eventuella kompletteringar som krävs på grund av information framkommen under förrättningen.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...