SKVs ställningstaganden 15/05

2005-08-31 Handel med utsläppsrätter

Mervärdesskatt

Datum: 2005-08-31

Dnr: 130 377585-05/111

1 Sammanfattning

Handel med utsläppsrätter utgör sådana omsättningar som är skattepliktiga enligt 3 kap. 1 § mervärdesskattelagen (1994:200), ML, och omsättningsland för dessa tillhandahållanden ska avgöras utifrån 5 kap. 7 § ML.

2 Bakgrund och frågeställning

Från och med 1 januari 2005 har ett system för handel med utsläppsrätter införts inom EU som en del av den klimatpolitik som förs.

Den i Sverige införda lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter innebär ett fullständigt regelverk för ett handelssystem för utsläppsrätter avseende koldioxid.

Fråga har uppkommit om hur bedömning av mervärdesskatteplikt och omsättningsland, enligt gällande bestämmelser i ML, ska göras vid handel med utsläppsrätter.

3 Gällande rätt m.m.

Enligt 3 kap. 1 § första stycket ML är omsättning av varor och tjänster samt import skattepliktiga om inget annat anges i detta kapitel.

Av 3 kap. 9 § första stycket ML framgår att från skatteplikt undantas omsättning av bank- och finansieringstjänster samt sådan omsättning som utgör värdepappershandel eller därmed jämförlig verksamhet.

I artikel 13 B d 5 sjätte mervärdesskattedirektivet (77/388/EEG) undantas vissa transaktioner inom det finansiella området från skatteplikt.

Enligt mervärdesskattekommitténs riktlinje från det 75:e mötet som hölls den 14 okt 2004 utgör handel med utsläppsrätter sådana tillhandahållanden som är skattepliktiga. Av riktlinjen framgår vidare att denna handel inte kan omfattas av undantaget från skatteplikt för finansiella transaktioner i artikel 13 B d 5 i sjätte direktivet.

Av prop. 2004/05:18 s. 38 ff framgår att utsläppsrätter ska ses som finansiella instrument.

Av artikel 4.18 i Europaparlamentets och Rådets direktiv 2004/39/EG rörande marknader för finansiella instrument framgår att överlåtbara värdepapper är värdepapper, utom betalningsmedel, som kan bli föremål för handel på kapitalmarknaden, t.ex.

  1. aktier och andra värdepapper som motsvarar andelar i aktiebolag, bolag med personligt ansvar eller andra enheter samt depåbevis för aktier,
  2. obligationer eller andra skuldförbindelser, inklusive depåbevis för sådana värdepapper,
  3. alla andra värdepapper som ger rätt att förvärva eller sälja sådana överlåtbara värdepapper eller som resulterar i en kontantavveckling som beräknas utifrån noteringar för överlåtbara värdepapper, valutor, räntor eller avkastningar, råvaror eller andra index eller mått.

Enligt 5 kap. 7 § ML är bland annat olika rättigheter, omsatta utom landet om de tillhandahålls härifrån och förvärvaren är en näringsidkare som i ett annat EG-land har antingen sätet för sin ekonomiska verksamhet eller ett fast etableringsställe till vilket tjänsten tillhandahålls.

Denna regel motsvaras av artikel 9.2 e i sjätte direktivet.

Av mervärdesskattekommitténs riktlinje från det 75:e mötet som hölls den 14 okt 2004 framgår att omsättningsland vid handel med utsläppsrätter ska avgöras utifrån artikel 9.2 e i sjätte direktivet.

4 Skatteverkets bedömning

Skatteverket gör den bedömningen att även om det framgår av prop. 2004/05:18 att utsläppsrätter utgör finansiella instrument så är detta endast en bedömning utifrån nationell civilrätt. Skatteverket anser att en särskild mervärdesskatterättslig bedömning av utsläppsrätter ska göras utifrån ett gemenskapsrättsligt perspektiv. Detta innebär att utsläppsrätter inte mervärdesskatterättsligt måste ses som finansiella instrument som undantas från skatteplikt i Sverige utan den mervärdesskatterättsliga tolkningen av dessa rättigheter ska göras i enlighet med den gemenskapsrättsliga tolkningen av denna handel.

Finansiella tjänster som omfattas av 3 kap. 9 § ML ska tolkas i enlighet med vad som omfattas av artikel 13 B d 5 i sjätte direktivet.

Då det klart framgår av mervärdesskattekommitténs riktlinje från det 75:e mötet att handel med utsläppsrätter inte är sådana finansiella transaktioner som omfattas av undantag från skatteplikt enligt sjätte direktivet kan dessa tillhandahållanden inte heller omfattas av 3 kap. 9 § ML. Handel med utsläppsrätter utgör gemenskapsrättsligt inte transaktioner avseende värdepapper och därför kan inte heller denna handel i Sverige utgöra sådan värdepappershandel som är undantagen från skatteplikt.

Skatteverket anser att handel med utsläppsrätter därför utgör sådana tillhandahållanden som är skattepliktiga enligt 3 kap. 1 § ML.

Enligt Skatteverket ska omsättningsland för handel med utsläppsrätter i Sverige avgöras utifrån 5 kap. 7 § ML. Skatteverket finner att handel med utsläppsrätter är sådana tjänster som omfattas av andra stycket i nämnda paragraf. Denna tolkning överensstämmer med mervärdesskattekommitténs riktlinje från det 75:e mötet.

Tillämpningsinformation

”Handel med utsläppsrätter utgör sådana omsättningar som är skattepliktiga enligt 3 kap. 1 § mervärdesskattelagen (1994:200), ML, och omsättningsland för dessa tillhandahållanden ska avgöras utifrån 5 kap. 7 § ML.” (Se dnr 130 377585-05/111)

Vid kontroll bör åtgärder, som föranleds av nämnda styrsignal, vara framåtsyftande. Beslut på initiativ av Skatteverket ska därför, i normalfallet, inte avse omsättning under redovisningsperioder före 2005-10-01

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%