SKVs ställningstaganden 15/05

2005-09-07 Övertagande av övergångspost

Inkomstskatt – Näring

Datum: 2005-09-07

Dnr: 130 460090-05/111

1 Sammanfattning

Övergångsposten när det gäller räntefördelning och expansionsfond kan benefikt övertas även om fler än en person är övertagare. Övergångsposten ska fördelas i förhållande till var och ens ideella andel av den övertagna näringsverksamheten.

2 Bakgrund och frågeställning

Fråga har uppkommit huruvida en övergångspost kan övertas av flera personer vid benefikt förvärv och hur den i så fall ska fördelas om man övertar olika stora ideella andelar av den övertagna egendomen.

3 Gällande rätt m.m.

Enligt 33 kap. 14 § tredje stycket IL sägs att om näringsverksamheten övergår till en fysisk person genom arv, testamente, gåva, bodelning eller på liknande sätt, tar förvärvaren över övergångsposten.

4 Skatteverkets bedömning

Till skillnad mot vad som gäller vid exempelvis övertagande av sparat fördelningsbelopp i räntefördelningssammanhang (33 kap. 7 a § IL) måste hela näringsverksamheten överlåtas för att övergångsposten ska få överföras.

33 kap. 14 § tredje stycket IL kan i och för sig tolkas som att det ska vara en övertagare. Eftersom dessutom övergångsposten står i bestämd form skulle det kunna tolkas som att hela övergångsposten ska tas över av denne person.

Syftet med bestämmelsen kan antas vara att den ska underlätta generationsskifte i näringsverksamheten. Utan bestämmelsen hade det i vissa lägen kunnat medföra en högre skattebelastning för övertagaren än vad som varit avsikten. Anledningen till att övergångsposten över huvud taget infördes var nämligen att ett negativt kapital vid införandet av räntefördelningsreglerna inte skulle påverka framtida resultat. I det perspektivet finns inget motiv till att inskränka överföring av övergångsposten till enbart fall där det finns en mottagare.

Att fler än en kan vara övertagare förstärks ytterligare av Skatterättsnämndens förhandsbesked den 5 december 2000 som finns refererat i Rättsfallsprotokoll nr 36/00. Frågan handlade om huruvida tre personer kunde överta en expansionsfond i samband med arvsskifte. SRN anförde bl.a. att enligt 10 § första stycket ExmL (motsvarar 34 kap. 18 § IL vid 2005 års taxering, paragrafen är fr.o.m. 2006 års taxering ändrad) får, såvitt nu är i fråga, expansionsmedel respektive expansionsfond övertas vid bland annat arv om samtliga dödsboets realtillgångar övergår till en fysisk person som är bosatt här i landet respektive till en obegränsat skattskyldig fysisk person. Bestämmelserna i fråga bör inte tolkas så bokstavligt att rätten till ett övertagande kräver att realtillgångarna övergår endast till en av dödsbodelägarna. Skatteverket delar SRN:s uppfattning i denna del.

Anledningen till att övergångsposten står i bestämd form är, enligt Skatteverkets uppfattning, att hela övergångsposten måste överföras, vilket ligger i sakens natur eftersom hela näringsverksamheten också måste överföras.

Hur övergångsposten ska fördelas när flera personer övertar näringsverksamheten med kanske olika stora ideella andelar framgår inte av lagtexten. Eftersom hela näringsverksamheten måste överföras och övergångsposten är knuten till denna näringsverksamhet talar övervägande skäl för att man ska fördela övergångsposten i förhållande till var och ens ideella andel av den övertagna näringsverksamheten.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...