SKVs ställningstaganden 19/05

2005-09-26 Resor och logi vid personalfest, förmånsbeskattning och avdragsrätt

Inkomstskatt – Tjänst, Arbetsgivarområdet, Näring, allmänt

Datum: 2005-09-26

Dnr: 130 362366-05/111

1 Sammanfattning

När en personalfest hålls på den anställdes vanliga arbetsplats, dvs. hans tjänsteställe, gäller vanliga regler om arbetsresor.

När en personalfest hålls på någon annan plats än den anställdes tjänsteställe och arbetsgivaren bekostar resa och eventuell övernattning i samband med personalfesten ska den anställde inte beskattas för resa och logi under förutsättning att resan är förenad med högst en övernattning. Det samma gäller även resa och logi för eventuellt medföljande make eller sambo. Detta förutsätter att arrangemanget inte överskrider vad som kan anses rymmas inom begreppet personalvård (personalfest) och i realiteten är att se som en rekreationsresa eller liknande.

Arbetsgivaren medges avdrag för utgift för resa och övernattning i samband med personalfest. Motsvarande gäller även utgift för resa och övernattning för medföljande make eller sambo.

2 Bakgrund och frågeställning

En arbetsgivare kan ha sin personal stationerad på olika orter i landet och anordna en personalfest på t.ex. den ort där huvudkontoret är placerat. Fråga har uppkommit om den skattemässiga behandlingen av resa och övernattning i samband med sådan personalfest dels med avseende på eventuell förmånsbeskattning och dels med avseende på avdragsrätten när arbetsgivaren bekostar detta för de anställda och eventuellt för respektive make/sambo.

3 Gällande rätt m.m.

Enligt 11 kap. 1 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, ska bl.a. löner, förmåner och kostnadsersättningar tas upp som intäkt om inte annat anges i samma kapitel eller i 8 kap. IL.

Enligt 16 kap. 1 § IL medges arbetsgivare avdrag för bl.a. löner, förmåner och personalvårdskostnader.

Enligt 16 kap. 2 § IL ska utgifter för representation dras av om de har omedelbart samband med näringsverksamhet eller om utgifterna t.ex. avser personalvård.

I begreppet personalvård ingår bl. a personalfester för anställda, prop. 1963:96 sid. 51.

Av Skatteverkets allmänna råd om avdrag för utgifter för representation, SKV A 2004:5 punkt 4.1, framgår att till intern representation räknas bl.a. personalfester. Det får dock inte vara fråga om sällskapsliv eller gästfrihet av personlig art (jfr RÅ 1981 Aa 119). Av de allmänna råden framgår vidare:

”För företagets kringkostnader vid personalfest, t.ex. lokalhyra, utgifter för musikunderhållning eller uppträdande, bör avdrag medges med skäligt belopp dock högst 180 kr/180 kr plus mervärdesskatt per person. Avdrag för utgifter för personalfest bör inte medges för fler än två personalfester per år. Om anställdas familjemedlemmar eller pensionerade befattningshavare inbjuds till personalfest bör avdrag medges även för den andel av utgiften som belöper på dessa personer.”

I ett antal kammarrättsdomar har frågan om personalfester bedömts olika. I en dom från Kammarrätten i Jönköping 1985-02-28, mål nr 3551-1984, beskattades de anställda för en personalresa till Wien. Kammarrätten menade att resans huvudsakliga ändamål hade varit att ge deltagarna rekreation och turistiska upplevelser. I en annan dom från samma kammarrätt 1986-04-11, mål nr 5135-1984, fann kammarrätten att en av arbetsgivaren anordnad tvådagarsresa till Stockholm, vilken förutom sightseeing innehöll olika studiebesök, var att jämställa med personalfest och medgav företaget avdrag samt förmånsbeskattade inte de anställda.

4 Skatteverkets bedömning

Personalfest betraktas som en form av personalvård.

Skatteverket anser att när en personalfest hålls på den anställdes vanliga arbetsplats, dvs. hans tjänsteställe, gäller vanliga regler om arbetsresor.

När en personalfest hålls på någon annan plats än den anställdes tjänsteställe och arbetsgivaren bekostar resa och eventuell övernattning i samband med personalfesten ska den anställde inte beskattas för resa och logi under förutsättning att resan är förenad med högst en övernattning. Det samma gäller även resa och logi för eventuellt medföljande make eller sambo.

Personalfest kan leda till förmånsbeskattning hos de anställda när arrangemanget överskrider vad som kan anses rymmas inom begreppet personalvård (personalfest) och i realiteten är att se som en rekreationsresa eller liknande. Denna bedömning måste göras i varje enskilt fall.

Arbetsgivaren medges avdrag för utgift för resa och övernattning i samband med personalfest. Motsvarande gäller även utgift för resa och övernattning för medföljande make eller sambo.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%