SKVs ställningstaganden 24/05

2005-11-22 Redovisningsperiod avseende retroaktivt avdrag för ingående skatt

Mervärdesskatt

Datum: 2005-11-22

Dnr: 131 624144-05/111

1 Sammanfattning

Skatteverket anser att retroaktivt avdrag får ske för den redovisningsperiod under vilken den frivilliga skattskyldigheten inträtt för fastighetsägaren. Om den frivilliga skattskyldigheten inträder successivt för olika lokaler, inträder också avdragsrätten successivt. Dock kan avdrag aldrig medges efter utgången av den s.k. treårsfristen.

2 Bakgrund och frågeställning

Enligt 13 kap. 28 b § mervärdesskattelagen (1994:200), ML, ska skatt som löper från ansökningsdagen till beslutsdagen redovisas för den första redovisningsperioden efter beslutet.

Med anledning härav har följande fråga uppkommit. I vilken redovisningsperiod får retroaktivt avdrag ske då beslut om skattskyldighet fattats vid en tidpunkt men gäller från en tidigare tidpunkt?

3 Gällande rätt m.m.

Av 13 kap. 16 § 1 ML framgår att ingående skatt får dras av för den redovisningsperiod under vilken den som förvärvar en vara eller en tjänst eller för in en vara till landet enligt god redovisningssed har bokfört eller borde ha bokfört förvärvet eller importen.

Den som inte är bokföringsskyldig enligt bokföringslagen (1999:1078), BFL, ska, enligt 13 kap. 17 § ML redovisa den ingående skatten för den redovisningsperiod under vilken varan har levererats till den skattskyldige eller tjänsten har tillhandahållits honom.

I 13 kap. 28 b § ML anges att i det fall beslut om frivillig skattskyldighet enligt 9 kap. 1 § ML innebär att skattskyldighet medges före den dag beslutet om skattskyldighet fattas ska fastighetsägarens utgående och ingående skatt för uthyrning eller upplåtelse under den tid som löpt från skattskyldighetens inträde till beslutsdagen redovisas för den första redovisningsperioden efter beslutet.

I prop. 1999/2000:82 s. 114 har som skäl till regeln i 13 kap. 28 b § ML bl.a. angivits följande. ”I fråga om fastighetsägarens ingående skatt torde det vara möjligt att i den första redovisningen efter beslutet dra av den skatt som belöper på tiden från ansökningsdagen och den ytterligare skatt som kan vara avdragsgill enligt bestämmelserna om retroaktiv avdragsrätt. När det gäller den utgående skatten, dvs. skatten på hyresbeloppen, bör i princip gälla att rätten att debitera sådan skatt uppkommer först när beslutet om skattskyldighet har meddelats. Det får därför, utan några konsekvenser i form av skattetillägg eller andra avgifter, godtas att en fastighetsägare i den första redovisningen efter beslutet redovisar den utgående skatten på sådana hyror som uppburits efter ansökningsdagen men innan beslutet meddelades”.

Sjätte direktivet (77/388/EEG) innehåller inte några bestämmelser som reglerar hur den frivilliga skattskyldigheten vid uthyrning av fastigheter närmare ska utformas. Medlemsstaterna får därför i sin nationella rätt bestämma om denna beskattning. Jfr EG-domstolens dom av den 3 december 1998 i mål C-381/97, Belgocodex (punkterna 16 och 17) samt dom av den 9 september 2004 i mål C-269/03, VOK (punkt 21).

4 Skatteverkets bedömning

Av förarbetsuttalandena (prop. 1999/2000:82 s. 114) kan utläsas att syftet med bestämmelsen i 13 kap. 28 b § ML är att undvika risk för att mervärdesskatt, framför allt utgående skatt, redovisas i fel period. Sådan risk har ansetts föreligga i de fall Skatteverket fattar beslut om frivillig skattskyldighet vid en sådan tidpunkt att beslutet ska gälla för tid innan beslutsdagen. Lagstiftaren har därför valt att ”senarelägga” redovisningen av den mervärdesskatt som belöper på tid mellan skattskyldighetens inträde och beslutsdagen.

Den mervärdesskatt som är hänförlig till ny-, till- eller ombyggnad och som gjorts under den tid fastigheten inte omfattades av frivillig skattskyldighet kan inte anses vara en sådan mervärdesskatt som belöper på tid som förflutit från skattskyldighetens inträde till beslutsdagen. Kostnaderna för denna ny-, till- eller ombyggnad har bokförts löpande enligt god redovisningssed. Någon avdragsrätt för den ingående skatten har dock inte inträtt eftersom förvärven avsett en verksamhet som inte medför skattskyldighet. Vid den tidpunkt då skattskyldigheten sedan inträder kan den risk för felredovisning som lagstiftaren avsett att reglera inte anses föreligga avseende dessa förvärv. Detta innebär att bestämmelsen i 13 kap. 28 b § ML inte är tillämplig på det retroaktiva avdraget.

Tidpunkten för redovisning av retroaktivt avdrag är inte särskilt reglerad varför allmänna redovisningsbestämmelser gäller.

Retroaktivt avdrag får därför i sin helhet ske för den redovisningsperiod under vilken den frivilliga skattskyldigheten inträtt för fastighetsägaren. Om den frivilliga skattskyldigheten inträder successivt för olika lokaler, inträder också avdragsrätten successivt. Dock kan avdrag aldrig medges efter utgången av den i 9 kap. 8 § ML angivna treårsfristen.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...