SKVs ställningstaganden 24/05

2005-11-30 Presentkort i gåva till anställda

Tjänst, Arbetsgivarområdet

Datum: 2005-11-30

Dnr: 130 628591-05/111

1 Sammanfattning

Gåva i form av presentkort, som inte kan bytas mot pengar, till anställd ska inte tas upp till beskattning om gåvan avser julgåva, sedvanlig jubileumsgåva eller minnesgåva till varaktigt anställd, om övriga förutsättningar för skattefrihet enligt 11 kap. 14 § inkomstskattelagen (1999:1229),IL, är uppfyllda.

2 Bakgrund och frågeställning

Fråga har uppkommit om en arbetsgivare skattefritt kan ge en anställd en gåva i form av presentkort om övriga förutsättningar för skattefrihet är uppfyllda. I 11 kap. 14 § andra stycket IL anges att skattefriheten inte gäller om gåvan lämnas i pengar. Frågan är om presentkort är detsamma som pengar.

3 Gällande rätt m.m.

Att vissa gåvor som erhålls på grund av anställning eller liknande är skattefria framgår av 11 kap. 14 § IL som stadgar att julgåva av mindre värde, sedvanlig jubileumsgåva eller minnesgåva till varaktigt anställd är skattefri under vissa i lagen angivna förutsättningar. Av andra stycket i lagrummet framgår att skattefriheten inte gäller om en gåva lämnas i pengar.

Bestämmelsen att skattefriheten inte gäller om en gåva lämnas i pengar infördes i samband med införandet av inkomstskattelagen. Någon motsvarande bestämmelse om gåva i pengar fanns inte i bestämmelsen om gåvor till anställda i 32 § 3 d mom. kommunalskattelagen (1928:370). Däremot uttalades i dess förarbeten, prop. 1987/88:52 sid. 51, att skattefriheten bör gälla alla slag av gåvor med undantag för pengar och andra kontanta medel.

I Skatteverkets allmänna råd, SKV A 2004:38, om vissa förmåner att gälla fr.o.m. beskattningsåret 2005 och fr.o.m. 2006 års taxering avsnitt 1.4 anges att ”Skattefriheten gäller inte gåvor som lämnas i pengar”.

I Skatteverkets information, SKV M 2004:28, om vissa förmåner för beskattningsåret 2005 och vid 2006 års taxering avsnitt 3.8 anges att ”Med pengar jämställs andra betalningsmedel såsom check, postväxel, presentkort som inte avser en bestämd vara, m.m”.

4 Skatteverkets bedömning

Av 11 kap. 14 § andra stycket IL framgår att skattefriheten inte gäller om en gåva lämnas i pengar. Denna nya materiella bestämmelse har inte kommenterats i förarbetena till inkomstskattelagen. Skatteverket anser att en gåva i form av presentkort som inte kan bytas mot pengar omfattas av skattefriheten i 11 kap. 14 § IL om övriga förutsättningar för skattefrihet i lagrummet är uppfyllda. Detta ställningstagande innebär en ändring i förhållande till tidigare och medför att den ovan citerade texten i Skatteverkets information SKV M 2004:28 kommer att ändras.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...