SKVs ställningstaganden 27/05

2005-12-22 Överlåtelse av och avsägelse från arv

Registrera bouppteckning( Bouppteckningar, arv och gåva)

Datum: 2005-12-22

Dnr: 131 655305-05/111

1 Sammanfattning

Den som är dödsbodelägare har rätt att förfoga över sin andel i boet eller en kvotdel av andelen varvid han har rätt att överlåta denna. Överlåtelsen kan ske både före och efter det att en bouppteckning förrättats. Under förutsättning att överlåtelsen är civilrättsligt giltig träder den som förvärvar andelen eller kvotdelen in som dödsbodelägare istället för eller tillsammans med överlåtaren.

Den som är dödsbodelägare kan också uttryckligen säga sig inte vilja ha del i kvarlåtenskapen utan att därmed anses ha överlåtit sin andel till någon särskild mottagare (avsägelse). Resultatet av avsägelsen är att dödsbodelägarens rätt till arv anses ha upphört och att arvet istället ska fördelas mellan övriga arvtagare.

Om avsägelsen har skett före förrättningen av bouppteckningen ska endast övriga arvtagare kallas i egenskap av mottagare även till den avsagda delen.

2 Bakgrund och frågeställning

Fram till den 1 januari 2005 skulle Skatteverket vid registrering av en bouppteckning besluta om arvsskatt efter den avlidne. Arvsskatten beräknades genom ett schematiskt skifte av kvarlåtenskapen. Om kvarlåtenskapen fördelades på många mottagare kunde arvsskatten minskas. Det var därför vanligt med arvsavståenden (se närmare under 3). Numera finns inga skatterättsliga konsekvenser att ta hänsyn till. Därför formuleras den ursprungliga frågan till expertgruppen om i denna styrsignal. Den ursprungliga frågan ”Kan man efter arvlåtarens död avsäga sig rätten till arv utan att avsägelsen blir att betrakta som ett arvsavstående?” formuleras om enligt följande. ”Vem inträder som dödsbodelägare när avsägelsen av arv eller överlåtelsen av arv sker efter arvlåtarens död?”

3 Gällande rätt m.m.

Kvarlåtenskapen efter den som är död ska fördelas mellan dem som har rätt att ta del i tillgångarna. Rätt till del i tillgångarna har den som är legal arvinge eller testamentarisk arvinge (universell eller legatarie) efter den avlidne. Den som har rätt till del i kvarlåtenskapen kan avstå från sin rätt antingen genom att överlåta sin rätt till annan eller genom att avsäga sig sin rätt till arv.

I ärvdabalken (ÄB) saknas reglering avseende överlåtelser av arv. Däremot finns det i 17 kap ÄB regler om arvsavtal, dvs. en avsägelse från arv under arvlåtarens livstid. Av 2 § framgår bl.a. följande. Avsäger sig arvinge, genom godkännande av testamente eller eljest, skriftligen hos arvlåtaren sin rätt till arv, är det gällande.

Trots avsaknad av reglering sker benefika överlåtelser regelmässigt och accepteras i rättspraxis och doktrin. Sker överlåtelsen före det att arvskiftet genomförts har överlåtelsen i rättspraxis oftast bedömts som ett arvsavstående. Förutsättningen för ett arvsavstående är att även mottagaren har arvsrätt efter arvlåtaren. Om överlåtelsen istället sker efter det att arvskiftet genomförts eller till en mottagare som inte har arvsrätt efter arvlåtaren bedöms inte överlåtelsen som ett arvsavstående. Om överlåtelsen motsvarat hela eller en kvotdel av arvtagarens andel i boet inträder mottagaren som dödsbodelägare.

En överlåtelse av ett arv kan även ske mot ersättning, t.ex. genom försäljning eller byte. Mottagaren träder då in som dödsbodelägare om överlåtelsen motsvarar hela eller en kvotdel av arvtagarens andel i boet.

En arvtagare/testamentstagare kan även efter arvlåtarens död säga sig inte vilja ha någon del i kvarlåtenskapen, dvs. denne vill inte göra anspråk på arv ens för att kunna överlåta sin rätt. Då talar vi om arvsavsägelse till skillnad mot arvsavtal som regleras i 17 kap. 2 § ÄB. Vid arvsavsägelse måste en bedömning göras beträffande vilka som istället för arvtagaren/testamentstagaren ska ta del i den ”frigjorda” delen.

4 Skatteverkets bedömning

Någon beskattning av arv ska inte längre ske. Därmed behöver Skatteverket inte fördela kvarlåtenskapen i lotter på delägarna i dödsboet. Däremot kvarstår behovet av att bedöma den civilrättsliga effekten av den gjorda avsägelsen respektive överlåtelsen. En rättsligt giltig överlåtelse kan nämligen påverka kretsen av dödsbodelägare redan vid bouppteckningens förrättning. Detsamma gäller en frivillig avsägelse från rätt till arv.

Skillnaden mellan en överlåtelse från arv och en avsägelse från rätten till arv är att överlåtelsen har en av arvtagaren bestämd krets av mottagare medan avsägelsen medför en bedömning av arvskretsen från övriga dödsbodelägare.

Framgår det av bouppteckningen eller på annat sätt att delägare överlåtit andel eller kvotdel av sin andel av kvarlåtenskapen måste Skatteverket utreda om det föreligger en civilrättsligt giltig överlåtelse. Till hjälp vid bedömningen finns allmänna avtalsrättsliga regler men även reglerna om gåva, särskilt 1 § Lag (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva.

Om en giltig överlåtelse föreligger inträder förvärvaren som dödsbodelägare (jfr NJA 2001 s 59).

Även en avsägelse efter arvlåtarens död bör enligt Skatteverkets mening beaktas trots att avsägelsen skett efter arvlåtarens död. En avsägelse har den rättsliga verkan att den del av arvet som omfattas av avsägelsen går tillbaka till arvlåtarens dödsbo och fördelas på övriga arvtagare enligt den legala arvsordningen eller testamentet som om arvingens gren är utsläckt.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...