SKVs ställningstaganden 2/06

2006-01-10 Förbrukning av elektrisk kraft vid samtidig och integrerad framställning av värme och elektrisk kraft

Punktskatt

Datum: 2006-01-10

Dnr: 131 637468-05/111

1 Sammanfattning

Skatteverket anser att följande ska gälla vid beräkningen av hur stor mängd av förbrukad elektrisk kraft som är hänförlig till elframställning vid en samtidig och integrerad framställning av värme och elektrisk kraft (kraftvärmeproduktion).

Elförbrukning som sker i en enhet eller för en aktivitet som är hänförlig till framställning av enbart elektrisk kraft eller enbart värme ska hänföras till den framställning som är aktuell för respektive enhet eller aktivitet. Elförbrukning som inte sker i sådana enheter eller för sådana aktiviteter som är hänförliga till framställning av enbart elektrisk kraft eller enbart värme får fördelas på el- respektive värmeframställning enligt valfri fördelningsmetod.

Ovanstående ska gälla i de fall då schablonberäkning, enligt Riksskatteverkets rekommendationer m.m. om energiskatt på elektrisk kraft, RSV Sp 1999:1, och Riksskatteverkets allmänna råd om beskattning av bränslen enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi, RSV 2002:18, inte tillämpas.

2 Bakgrund och frågeställning

Frågeställningen gäller förbrukning av elektrisk kraft i samband med samtidig och integrerad framställning av värme och elektrisk kraft. Vid sådan framställning är viss elförbrukning direkt hänförlig till sådana enheter eller aktiviteter som endast är avsedda för elframställningen, t.ex. för magnetisering av elgeneratorn. En viss del av elförbrukningen går däremot inte att direkt hänföra till enbart elframställning eller enbart värmeframställning, utan är en förutsättning för både el- och värmeframställningen, t.ex. för rökgasrening eller i transportband för bränsleframmatning.

Elektrisk kraft som förbrukas för elframställning är inte skattepliktig. Elektrisk kraft som förbrukas för framställning av värme är däremot skattepliktig. Det blir därför nödvändigt att bestämma hur fördelningen ska ske av den elförbrukning som inte kan hänföras direkt till enbart elframställning eller enbart värmeframställning.

Enligt RSV Sp 1999:1 och RSV 2002:18 ges vissa möjligheter att tillämpa en schablon vid beräkningen av hur stor mängd elektrisk kraft som ska anses vara förbrukad för framställning av elektrisk kraft.

Frågeställningen gäller vilken mängd av den förbrukade elektriska kraften, vid samtidig och integrerad framställning av värme och elektrisk kraft, som ska anses utgöra förbrukning för elframställning i de fall där schablonberäkning enligt RSV Sp 1999:1 och RSV 2002:18 inte tillämpas.

3 Gällande rätt m.m.

Av 11 kap. 2 § 5 lagen (1994:1776) om skatt på energi (LSE) framgår att elektrisk kraft inte är skattepliktig om den förbrukats för framställning av elektrisk kraft. LSE ersatte den 1 januari 1995 lagen (1957:262) om allmän energiskatt (EL). Bestämmelsen i 11 kap. 2 § 5 LSE ersatte då motsvarande bestämmelse i EL, 2 § d. Bestämmelsen i 2 § d EL har varit oförändrad sedan EL:s ikraftträdande.

Av RSV Sp 1999:1, framgår att en schablon i vissa fall får tillämpas:

”Elkraft som har förbrukats för framställning eller leverans av elkraft bör inte anses som skattepliktig om den används för drift av pumpar och fläktar i kraft- och transformeringsstationer eller för belysning och uppvärmning av lokaler, t.ex. kontor och lager, till den del elkraften används för sådan verksamhet. Om sådan elkraft ingår i uppmätt bruttoproduktion får den andel som bör vara undantagen från skatteplikt beräknas schablonmässigt till följande procenttal:

  1. Vattenkraft 1 %
  2. Mottryckskraft 3 %
  3. Kondenskraft 5 %”

Mottrycksschablonen i RSV Sp 1999:1, har genom RSV 2002:18, ändrats till 1,5 % fr.o.m. den 1 juli 2002. Fr.o.m. den 1 januari 2006 är elektrisk kraft som förbrukas för leverans av elektrisk kraft skattepliktig.

4 Skatteverkets bedömning

Det saknas både reglering i lagtext och vägledande uttalanden i förarbetena av hur fördelningen av elförbrukningen ska ske. I avsaknad av reglering anser Skatteverket att fördelningen på el- respektive värmeframställning av den elektriska kraft som förbrukas för samtidig och integrerad el- och värmeframställning får ske enligt valfri fördelningsmetod. Skatteverket anser dock att elförbrukning som sker i en enhet eller för en aktivitet som är hänförlig till endast elframställning eller endast värmeframställning ska hänföras till den produktion som är aktuell för respektive enhet eller aktivitet.

Ovanstående ska gälla i de fall då schablonberäkning, enligt RSV Sp 1999:1 och RSV 2002:18, inte tillämpas.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%