SKVs ställningstaganden 2/06

2006-01-12 Justering för mobilmaster på tomtmark för småhus

Fastighetstaxering

Datum: 2006-01-12

Dnr: 131 722387-05/111

1 Sammanfattning

Mobilmaster på tomtmark till småhus kan föranleda justering för säregna förhållanden enligt 7 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152), FTL. Storleken på justeringsbeloppet ska beräknas efter samma principer som justering för kraftledningsstolpe på eller i direkt anslutning till tomten (avsnitt 5.2, Skatteverkets allmänna råd om grunderna för taxeringen och värdesättningen vid 2006 och senare års fastighetstaxering av småhusenheter, SKV A 2005:7). Justeringsbeloppets storlek ska motsvara högst fem procent på summan av riktvärdena för tomtmark och småhus. Detta under förutsättning att de allmänna villkoren i 7 kap. 5 § FTL och de särskilda förutsättningarna avseende justering för kraftledning är uppfyllda.

2 Bakgrund och frågeställning

I anslutning till den förenklade småhustaxeringen 2006 har fråga uppkommit hur justering för säregna förhållanden ska ske när en mobilmast är belägen på eller i direkt anslutning till tomtmark för småhus.

3 Gällande rätt m.m.

Justering för säregna förhållanden enligt 7 kap. 5 § FTL skall ske om det föreligger värdefaktorer som inte särskilt beaktats vid riktvärdets bestämmande och som påtagligt inverkar på marknadsvärdet. Justeringens storlek skall motsvara 75 procent av den skillnad i marknadsvärde taxeringsenheten skulle ha med säregna förhållanden och motsvarande värde utan säregna förhållanden. Påtaglig inverkan av marknadsvärdet anses föreligga när det med ledning av riktvärden bestämda värdet bör höjas eller sänkas med minst tre procent, dock minst 25 000 kronor.

Vad gäller justering för säregna förhållanden avseende förekomst av mobilmast i anslutning till tomtmark för småhus finns inga särskilda allmänna råd. Inför den allmänna fastighetstaxeringen av småhusenheter 2003 utarbetades dock ett allmänt råd som beaktade den negativa värdeinverkan som närhet till kraftledning kan medföra, RSV 2002:15. Dessa allmänna råd gäller även vid allmän fastighetstaxering av lantbruksenheter 2005, SKV A 2004:10 och förenklad fastighetstaxering av småhusenheter 2006 SKV A 2005:7.

De allmänna råden tar dels hänsyn till avståndet till kraftledningen, dels vilken S-nivåfaktor som gäller för värdeområdet. Justeringen varierar mellan två till tio procent på summan av riktvärdena för tomtmark och småhus. Utöver detta medges justering med ytterligare fem procent om det finns ledningsstolpe på eller i direkt anslutning till tomten.

Vid beaktande av värdeinverkan avseende mobilmaster föreligger inte samma förutsättningar som vid förekomst av kraftledning. Tabellen över justeringar på grund av närhet, avståndet mellan huvudbyggnaden och kraftledningens ytterfas, är inte tillämplig vid bedömningen av den värdeinverkan som förekomst av mobilmast har. Med hänsyn till de relativt likartade förhållandena kan däremot den del av det allmänna rådet som avser värdeinverkan på grund av att en kraftledningsstolpe är placerad på eller i direkt anslutning till tomten tjäna till vägledning för bedömningen. De förhållanden som härvid avses är dels det intrång på tomtmarken som en mast medför, dels den förfulning som en mast i direkt blickfång innebär.

4 Skatteverkets bedömning

Föreligger de allmänna förutsättningarna för justering för säregna förhållanden enligt 7 kap. 5 § FTL skall justering för mobilmast på eller i direkt anslutning till tomten medges med högst fem procent på summan av riktvärdena för tomtmark och småhus. Detta under förutsättning att de särskilda förutsättningarna (intrång och förfulning) avseende justering för kraftledning är uppfyllda.

Styrsignalen ska tillämpas vid fastighetstaxering av småhus- och lantbruksenheter.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...