SKVs ställningstaganden 3/06

2006-01-20 Avdrag för slutligt underskott i utländsk näringsverksamhet i EU/EES-land

Inkomstskatt – Internationell beskattning

Datum: 2006-01-20

Dnr: 131 42806-06/111

1 Sammanfattning

Enskild näringsidkare som avslutat en självständigt bedriven näringsverksamhet i annat EU/EES-land är berättigad till avdrag för slutligt underskott i inkomstslaget kapital enligt samma regler som gäller för den som bedrivit verksamheten i Sverige.

2 Bakgrund och frågeställning

En enskild näringsidkare bosatt i Sverige bedriver sin näringsverksamhet i annat EU-land. Verksamheten har gått med underskott och har avslutats. Avdrag för slutligt underskott enligt 42 kap. 34 § IL kan inte medges eftersom det är fråga om en självständigt bedriven näringsverksamhet utomlands. Fråga har uppkommit om denna bestämmelse strider mot EG-rätten.

3 Gällande rätt m.m.

Enligt 42 kap. 34 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, medges avdrag i inkomstslaget kapital med 70 % av det underskott som föreligger när en enskild näringsidkare upphör att bedriva näringsverksamheten. Sådant avdrag medges dock inte om det avser självständigt bedriven näringsverksamhet utomlands.

Enligt artikel 43 i EG-fördraget är inskränkningar för medborgare i en medlemsstat att fritt etablera sig på en annan medlemsstats territorium förbjudna.

En motsvarande bestämmelse finns i artikel 31 i EES-avtalet.

4 Skatteverkets bedömning

EG-domstolens praxis innebär inte bara att det är förbjudet för ett land att ha bestämmelser som hindrar etablering i det egna landet av utländska företag. Det är även förbjudet att ha bestämmelser som hindrar eller avskräcker det egna landets medborgare från att etablera sig utomlands.

Bestämmelsen i 42 kap. 34 § IL innebär att den som bedriver sin enskilda näringsverksamhet i Sverige medges avdrag för viss del av underskottet när verksamheten avslutas. Den som i stället etablerat sin näringsverksamhet utomlands bedriver en självständig verksamhet och medges inte motsvarande avdrag. Detta kan utgöra ett hinder för att etablera sig i annat land.

Skatteverket anser att bestämmelsen strider mot den fria etableringsrätten i EG-fördraget och EES-avtalet. Denna särbehandling kan inte rättfärdigas. Den som avslutat en självständigt bedriven näringsverksamhet i annat EU/EES-land är därför berättigad till avdrag för 70 % av slutligt underskott i inkomstslaget kapital enligt samma regler som gäller för den som bedrivit verksamheten inom Sverige.

Ovanstående gäller inte om den utländska inkomsten är undantagen från beskattning i Sverige enligt skatteavtal. I så fall gäller avdragsförbudet i 9 kap. 5 § IL.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...