SKVs ställningstaganden 3/06

2006-02-01 Kapitaltillskott till underskottsföretag

Inkomsttaxering – näring

Datum: 2006-02-01

Dnr: 131 61025-06/111

1 Sammanfattning

Vid tillskott till ett underskottsföretag i form av eftergift av en fordran på detta ska, vid beräkning av beloppsspärr efter ägarförändring enligt 40 kap. 16 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, tillskottet värderas till marknadsvärdet vid tillskottstillfället. Skillnaden mellan marknadsvärdet och fordrans nominella belopp ska behandlas som ackord och minska avdrag för underskott som kvarstår från föregående beskattningsår.

2 Bakgrund och frågeställning

Fråga har uppkommit om hur tillskott ska beaktas vid beräkning av avdrag för underskott i näringsverksamhet som kvarstår från föregående beskattningsår, när tillskottet ges i form av eftergift av en fordran på företaget då fordran gått ned i värde.

3 Gällande rätt m.m.

I 40 kap. IL finns regler avseende avdragsrätt i inkomstslaget näringsverksamhet för underskott som kvarstår från det föregående beskattningsåret. När ett underskottsföretag har genomgått en ägarförändring enligt 40 kap. 10–12 §§ IL ska en beloppsspärr beräknas enligt 40 kap. 15 § IL. Vid denna beräkning ska enligt 40 kap. 16 § IL utgiften för förvärvet minskas med kapitaltillskott som lämnats till företaget under viss tid före ägarförändringen. Vidare ska enligt 40 kap. 21 § IL kvarstående underskott från föregående år minskas med skulder som fallit bort genom ackord.

Regeringsrätten har i RÅ 2002 ref. 107 och RÅ 2002 not. 216 fastslagit att, vid tillskott av annan tillgång än kontanta medel, ska tillskott anses ha skett med belopp motsvarande tillgångens marknadsvärde vid tillskottstillfället. I båda fallen var fråga om beräkning av omkostnadsbelopp för aktier vid kapitalvinstberäkningen.

Skatteverket har i ställningstagande i skrivelse 2005-11-08 ”Förluster på fordringar på eget bolag i konkurs”, dnr 131 478187-05/111 bedömt att eftergift av en fordran till den del fordringsbeloppet överstiger marknadsvärdet är att betrakta som ackord. Till stöd härför åberopas i skrivelsen bl.a. en dom från Kammarrätten i Göteborg 2003-05-26 i mål nr 6638-01. Domen finns återgiven i Skatteverkets rättsfallsprotokoll 19/04.

Skatteverkets uppfattning om hur beloppsspärr och ackord ska beaktas när båda begränsningsreglerna är tillämpliga samma år framgår av verkets ställningstagande i skrivelse 2004-12-27 ”Beloppsspärr och ackord vid underskott”, dnr 130 704433-04/111.

4 Skatteverkets bedömning

Regeringsrätten har i ovan angivna domar funnit att ett tillskott av annat än kontanta medel ska värderas till marknadsvärdet vid beräkning av omkostnadsbeloppet för aktier i det mottagande bolaget. Även om Regeringsrättens bedömning inte avser samma situation saknas grund för att göra en värdering på annat sätt när det gäller tillskott, som enligt 40 kap. 16 § IL skall reducera förvärvsutgiften vid beräkning av beloppsspärren. När en fordran objektivt sett gått ned i värde bör därför samma värdering tillämpas i båda situationerna. Avser tillskottet en värdelös fordran påverkas således inte beräkningen av beloppsspärren.

Skillnaden mellan fordrans nominella belopp och marknadsvärdet bör i enlighet med ovan angivna ställningstagande behandlas som erhållet ackord hos gäldenären och därmed reducera avdrag för kvarstående underskott från föregående beskattningsår.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...