SKVs ställningstaganden 14/06

2006-04-24 Utländska nyckelpersoners m.fl. avdrag för ökade utgifter för logi vid bostadsförmån

Inkomstskatt – Internationell beskattning

Datum: 2006-04-24

Dnr: 131 218841-06/111

1 Sammanfattning

Avdrag för utgift för logi när arbetsgivare tillhandahåller utländska nyckelpersoner m.fl. bostadsförmån medges med belopp motsvarande det som tas upp till beskattning, dvs. med 75 procent av förmånsvärdet.

2 Bakgrund och frågeställning

Personer som omfattas av expertreglerna beskattas endast för 75 procent av lön och andra förmåner. Fråga har ställts om avdrag för utgift för logi trots detta ska medges med ett belopp motsvarande 100 procent av bostadsförmånsvärdet eller om avdraget begränsas till skattepliktig del av förmånsvärdet.

3 Gällande rätt m.m.

Enligt 11 kap. 22 § och 23 § p. 1 IL ska de som kvalificerar som experter, forskare eller andra nyckelpersoner inte ta upp 25 procent av lön, arvode eller liknande ersättning eller förmån av arbetet till beskattning.

Utgifter som täcks av sådana ersättningar som enligt 11 kap 22 och 23 § första stycket 2 inte ska tas upp, får heller inte dras av (12 kap. 3 § tredje stycket IL). De angivna ersättningarna är utgifter som arbetstagaren på grund av vistelsen i Sverige har haft för

  1. flyttning till eller från Sverige
  2. egna och familjemedlemmars resor mellan Sverige och tidigare hemland, dock högst två resor per person och kalenderår, och
  3. avgifter för barns skolgång i grundskola och gymnasieskola eller liknande.

Avdragsrätten för ökade levnadskostnader vid tillfälligt arbete på annan ort eller vid dubbel bosättning m.m. regleras i 12 kap. 18–22 §§ IL. Av 12 kap. 21 § IL framgår att ökade utgifter för logi ska dras av med ett belopp som motsvarar den faktiska utgiften.

4 Skatteverkets bedömning

En allmän princip för avdragsrätt är att det inträffar något som innebär en utgift för den skattskyldige. Vid förmån av fri bostad saknas faktisk utgift. Har bostadsförmån erhållits får, enligt Skatteverkets uppfattning, det till beskattning upptagna förmånsvärdet anses utgöra utgift för logi.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%