SKVs ställningstaganden 15/06

2006-05-03 Möjlighet att godkännas både som upplagshavare och som skattebefriad förbrukare

Punktskatt

Datum: 2006-05-03

Dnr: 131 267682-06/111

1 Sammanfattning

Ett företag kan vara godkänt både som upplagshavare och som skattebefriad förbrukare.

2 Bakgrund och frågeställning

Företag som bedriver sin verksamhet på olika platser har ansökt om att godkännas både som upplagshavare och som skattebefriad förbrukare. De skulle på så sätt inte behöva ha godkända skatteupplag på samtliga platser där de hanterar skattepliktiga varor för att kunna ta emot dem utan att skatt ska utgå.

Fråga har i anledning av detta uppkommit om det enligt lagen (1994:1564) om alkoholskatt (LAS) respektive lagen (1994:1776) om skatt på energi (LSE) är möjligt att godkänna ett företag både som upplagshavare och som skattebefriad förbrukare.

3 Gällande rätt m.m.

Enligt 9 § första stycket LAS får som upplagshavare godkännas den som

 1. i Sverige avser att yrkesmässigt tillverka eller bearbeta skattepliktiga varor,
 2. avser att för yrkesmässig försäljning till näringsidkare ta emot skattepliktiga varor från ett annat EG-land eller från en annan upplagshavare i Sverige,
 3. avser att för yrkesmässig försäljning till näringsidkare inom EG importera skattepliktiga varor från tredje land,
 4. avser att yrkesmässigt i större omfattning lagra skattepliktiga varor, eller
 5. avser att bedriva verksamhet i exportbutik enligt lagen (1999:445) om exportbutiker,

om han disponerar över ett utrymme som kan godkännas som skatteupplag och han med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig som upplagshavare.

Enligt 31 e § första stycket LAS får som skattebefriad förbrukare godkännas den som använder alkoholvaror för ändamål som anges i 32 § första stycket 7 om han med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig.

Enligt 4 kap. 3 § första stycket LSE får som upplagshavare godkännas den som i en yrkesmässig verksamhet som bedrivs i Sverige avser att

 1. tillverka eller bearbeta bränslen, eller
 2. i större omfattning
  1. hålla bränslen i lager, eller
  2. återförsälja eller förbruka metan,

  om han disponerar över ett utrymme som kan godkännas som skatteupplag och han med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig som upplagshavare.

Enligt 8 kap. 1 § första stycket LSE får som skattebefriad förbrukare godkännas den som förbrukar bränsle för ändamål som anges i 6 a kap. 1 § 1–5, 8, 10 eller 12 om han med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig.

4 Skatteverkets bedömning

I samband med att reglerna om skattebefriade förbrukare infördes (prop. 2000/01:118) gjordes inga uttalanden om den situationen att ett företag ansöker om godkännande både som upplagshavare och som skattebefriad förbrukare.

Tidigare förarbetsuttalanden tyder på att lagstiftaren tänkt sig att ett företag ska kunna välja att i olika situationer agera såsom upplagshavare eller i annan egenskap. I prop. 1994/95:56 s. 87 uttalas följande.

”Om upplagshavaren önskar lagra skattepliktig vara på annat ställe än i ett godkänt skatteupplag är detta naturligtvis möjligt. Detta kan han dock inte göra såsom upplagshavare och det kan inte ske under suspension av skatten.”

För att Skatteverket ska avslå en ansökan om godkännande som upplagshavare respektive skattebefriad förbrukare med hänvisning till att den som ansöker redan är godkänd som skattebefriad förbrukare respektive upplagshavare krävs stöd i lag för ett sådant beslut. Enligt Skatteverkets uppfattning saknas sådant stöd i såväl LAS som LSE. Det förhållandet att den som ansöker om godkännande som upplagshavare är godkänd som skattebefriad förbrukare utgör således inte grund för att avslå ansökan. Inte heller utgör det förhållandet att den som ansöker om godkännande som skattebefriad förbrukare är godkänd som upplagshavare grund för att avslå en sådan ansökan.

Om ett företag godkänns både som upplagshavare och som skattebefriad förbrukare anser Skatteverket att företaget ska ha kännedom om, och ha underlag för kontroll av, i vilken egenskap varor tagits emot. Både i LAS och LSE uppställs krav på lagerbokföring för såväl upplagshavare som skattebefriade förbrukare. Om ett företag godkänts både som upplagshavare och som skattebefriad förbrukare måste således två separata lagerbokföringar föras. Dessutom är bestämmelserna om redovisning av skatt olika utformade för upplagshavare respektive skattebefriade förbrukare.

I prop. 2000/01:118 uttalas att det bör ställas krav på att det hos en upplagshavare enkelt ska gå att se vilka skattebefriade förbrukare som köper varor hos honom (s. 90). Dessutom är bestämmelserna om redovisning av skatten olika utformad beroende på om varorna tagits emot av en upplagshavare eller en skattebefriad förbrukare. Det ankommer således på upplagshavare som levererar varor till den som godkänts både som upplagshavare och skattebefriad förbrukare att försäkra sig om i vilken egenskap mottagaren tar emot varorna.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...