SKVs ställningstaganden 16/06

2006-04-12 Tillämpning av regeln om skattebefrielse för ombordanställda

Inkomstskatt – Internationell beskattning

Datum: 2006-04-12

Dnr: 131 710684-05/111

1 Sammanfattning

Bedömningen av om fartyget ”huvudsakligen går i oceanfart”, som det anges i 3 kap. 12 § IL, ska göras för varje tjänstgöringsperiod ombord. Med ”huvudsakligen” avses cirka 75 procent.

2 Bakgrund och frågeställning

Fråga har ställts om för vilken tidsperiod bedömningen ska göras av om fartyget till huvudsaklig del går i oceanfart? Vad avses med huvudsaklig del? Är tiden eller distansen i respektive fart avgörande?

3 Gällande rätt m.m.

I 3 kap 12 § andra stycket IL anges att den som har anställning ombord på ett utländskt fartyg som huvudsakligen går i oceanfart inte är skattskyldig för inkomst av anställningen om

  1. vistelsen utomlands varar i minst 183 dagar sammanlagt under en tolvmånadersperiod, och
  2. arbetsgivaren hör hemma i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

4 Skatteverkets bedömning

Rekvisitet ”huvudsakligen går i oceanfart” kan tolkas på två sätt. Det första alternativet innebär att prövningen görs med utgångspunkt i fartygets gång under hela året, det andra innebär att prövningen ska göras för varje tjänstgöringsperiod ombord. Enligt Skatteverkets uppfattning ligger det med hänsyn till lagstiftningens utformning, närmast till hands att göra prövningen enligt det sistnämnda alternativet. Bedömningen av om fartyget huvudsakligen gått i oceanfart ska göras för varje tjänstgörings-period ombord. En sjöman som exempelvis tjänstgör ombord på ett fartyg varannan månad under ett kalenderår men där ”fartyget huvudsakligen går i oceanfart” under bara en av dessa perioder skattebefrias för 1/6 av lönen.

Med ”huvudsaklig del” avses cirka 75 procent (jfr. prop. 1999/2000 del 1 s. 504).

Bedömningen kan enligt Skatteverkets uppfattning lämpligen göras utifrån antalet dagar i tjänst i respektive fart. Med ”dag” i oceanfart avses också del av dag.

Om vistelsen utomlands dessutom sammanlagt varat i minst 183 dagar under en tolvmånadersperiod och arbetsgivaren hör hemma i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet är samtliga förutsättningar för skattebefrielse uppfyllda.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%