SKVs ställningstaganden 17/06

2006-05-18 Konsultutgifter för att undgå konkurrensskadeavgift

Inkomstskatt – Näring

Datum: 2006-05-18

Dnr: 131 395368-06/111

1 Sammanfattning

Skatteverkets bedömning är att konsultutgifter för att undgå konkurrensskadeavgift p.g.a. otillåtna prisöverenskommelser är avdragsgilla för det företag som berörs.

2 Bakgrund och frågeställning

2.1 Bakgrund

Enligt 26 § Konkurrenslagen (SFS 1993:20) får Stockholms tingsrätt på talan av Konkurrensverket besluta att ett företag ska betala en särskild avgift (konkurrensskadeavgift), om företaget eller någon som handlar på företagets vägnar uppsåtligen eller av oaktsamhet har överträtt vissa i lagen angivna förbud. Ett sådant förbud är enligt 6 § att avtal mellan företag är förbjudna om de har till syfte att hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen på marknaden på ett märkbart sätt eller om de ger ett sådant resultat. Detta gäller bl.a. sådana avtal som innebär att inköps- eller försäljningspriser eller andra affärsvillkor direkt eller indirekt fastställs.

2.2 Fråga

Den fråga som ställs gäller om konsultutgifter för att undgå sådan konkurrensskadeavgift är avdragsgilla.

3 Gällande rätt m.m.

Enligt 16 kap. 1 § IL ska utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster dras av som kostnad.

Enligt 9 kap. 9 § IL får offentligrättsliga sanktionsavgifter inte dras av.

4 Skatteverkets bedömning

Konkurrensskadeavgift är en sådan offentligrättslig sanktionsavgift som inte får dras av enligt 9 kap. 9 § IL. Själva konkurrensskadeavgiften är således inte avdragsgill. Några särskilda bestämmelser som behandlar utgifter för att undgå sådan sanktionsavgift finns inte utan bedömningen av om dessa är avdragsgilla får göras enligt allmänna bestämmelser.

Utgifter för att undgå att bli påförd konkurrensskade-avgift har i flera hänseenden betydelse för inkomsternas förvärvande och bibehållande. Om sådan avgift påförs innebär detta att det konstateras att företagen har haft avtal om otillåten prissamverkan. Detta konstaterande kan ligga till grund för processer om prisjusteringar såvitt gäller berörda företag. Om prisjustering sker minskar företagets inkomster. Även negativa konsekvenser för företagets förmåga att förvärva inkomster kan uppkomma, t.ex. kan företagets allmänna anseende påverkas negativt. Utgifter för att undgå konkurrensskadeavgift p.g.a. otillåtna prisöverenskommelser är således så starkt knutna till företagets förvärvande och bibehållande av inkomster att de får anses avdragsgilla.

Skatteverkets bedömning är således att sådana konsultutgifter är avdragsgilla för det företag som berörs.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...