SKVs ställningstaganden 21/06

2006-06-19 Bostadsrätt – kapitaltillskott för ny-, till- eller ombyggnad

Inkomstskatt – Kapital

Datum: 2006-06-19

Dnr: 131 380198-06/111

1 Sammanfattning

Kapitaltillskott för ny-, till- eller ombyggnad ska för att ingå i omkostnadsbeloppet för bostadsrätten ha utdebiterats, inbetalts och använts för ett visst bestämt byggnadsarbete.

2 Bakgrund och frågeställning

Fråga har uppkommit om medel som inbetalas av bostadsrättshavare till privatbostadsföretag och som fonderas för att i framtiden användas till ännu inte bestämda byggnadsarbeten kan ingå i omkostnadsbeloppet för bostadsrätten. Förutsättningen är att tillskotten senare används för att finansiera en ny-, till- eller ombyggnad. Måste ett tillskott utdebiteras och inbetalas för ett bestämt arbete för att kunna beaktas i omkostnadsbeloppet enligt 46 kap. 7 § inkomstskattelagen (IL)?

3 Gällande rätt m.m.

I 46 kap. 7 § första stycket IL stadgas följande. ”Andra kapitaltillskott som har lämnats till privatbostadsföretaget under innehavstiden än insatser som anges i 5 § skall räknas in i omkostnadsbeloppet bara om tillskotten varit avsedda att användas av företaget för amortering av lån eller för finansiering av ny-, till- eller ombyggnad på fastigheten.”

För att ett tillskott för ny-, till- eller ombyggnad skall beaktas krävs enligt 46 kap. 7 § tredje stycket IL, att tillskottet har använts för ett bestämt byggnadsarbete och att de tillskott som bostadsrättshavarna har lämnat för byggnadsarbetet ifråga sammanlagt har uppgått till minst 3000 kr multiplicerat med antalet deltagande bostadsrätter.

I delbetänkandet Ds B 1982:6 Reavinst på bostadsrätter, som föregick prop. 1983/84:67 om ändrade beskattningsregler för realisationsvinster på bostadsrätter, framför kapitalvinstkommittén på sid. 74–75 följande. En första förutsättning för avdrag bör vara att tillskottet utdebiterats särskilt för att helt eller delvis finansiera ett visst bestämt förbättringsarbete och faktiskt också använts för detta ändamål. I nyssnämnda prop. s. 37–38 ansluter sig föredragande statsråd till den av kommittén föreslagna avgränsningen av vilka kapitaltillskott som får dras av vid vinstberäkningen. Se även specialmotiveringen i samma prop. s. 57.

I bilaga 3 till prop.1983/84:67 sid. 107 framför Sveriges bostadsrättsföreningars centralorganisation ek.för.(SBC) att en effekt av de föreslagna reglerna är att en ökning av eget kapital, genom t.ex. fondering av årsavgifter, hyresintäkter och upplåtelseavgifter, inte utgör avdragsgillt kapitaltillskott för förbättringsarbeten. Det får till följd att det blir mest lönande för föreningarna att använda dessa inkomster för amorteringar på lån, eftersom de då räknas som avdragsgilla kapitaltillskott.

Fr.o.m. tax 1984 när den eviga reavinstbeskattningen av bostadsrätter infördes fram till skattereformen vid 1992 års taxering var lagtexten oförändrad i kravet på att kapitaltillskott ska ha ”utdebiterats och använts för ett bestämt förbättringsarbete” för att kunna inräknas i omkostnadsbeloppet, 36 § anv. p. 2 c sjunde stycket kommunalskattelagen (KL).

I samband med skattereformen ändrades reglerna och ”genomsynsregler” infördes, varvid avdragsrätten för kapitaltillskott togs bort. Dock ändrades reglerna ganska omgående tillbaka till vad som i princip gällt innan skattereformen, prop. 1991/92:54 s. 12–13. Vid denna återgång gjordes en del redaktionella förändringar. Bl.a. togs ordet utdebiterats bort.

4 Skatteverkets bedömning

Det framgick av uttrycklig lagtext fram till taxeringsår 1992 att ett tillskott för förbättringsarbeten (ny-, till- eller ombyggnad) ska, för att ingå i omkostnadsbeloppet, bl.a. ha utdebiterats för ett bestämt byggnadsarbete.

Enligt Skatteverkets uppfattning innebär detta att andra former av ökning av det egna kapitalet som via fondering kan användas för att finansiera ny-, till- eller ombyggnationer inte avsågs utgöra sådana kapitaltillskott, som ska ingå i omkostnadsbeloppet.

Även om reglerna om kapitaltillskott därigenom inte blir neutrala till olika finansieringssätt, vilket lagstiftaren gjorts medveten om (se t.ex. SBC:s remissutlåtande), så har den effekten kunnat motiveras med att de föreslagna reglerna syftar till att uppnå en enkel och praktiskt hanterbar lagstiftning.

När ordet utdebiterats togs bort ur lagtexten verkar någon materiell ändring inte vara avsedd. I prop. 1991/92:54 s. 12 anges att de nya reglerna i princip bör utformas på samma sätt som de regler som gällde innan skattereformen.

Nuvarande lagtext i 46 kap. 7 § IL ger enligt Skatteverket inte heller stöd för att den materiella innebörden ändrats. Det räcker inte med att konstatera att ett byggnadsarbete har finansierats med medel som någon gång har lämnats av bostadsrättshavarna. Medlen ska ha lämnats för byggnadsarbetet i fråga, dvs. det bestämda byggnadsarbete, som medlen använts för.

Skatteverket anser därför att tillskott för ny-, till- eller ombyggnad ska ingå i omkostnadsbeloppet endast om medlen betalts in för ett bestämt byggnadsarbete och använts för det ändamålet. Inbetalningar, som fonderas utan att avse ett bestämt arbete, ska därmed inte ingå i omkostnadsbeloppet bara för att de används för att finansiera en ny-, till- eller ombyggnad.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%