SKVs ställningstaganden 21/06

2006-05-31 Avräkning av dansk skatt vid sambeskattning

Internationell beskattning

Datum: 2006-05-31

Dnr: 131 342711-06/111

1 Sammanfattning

Ett svenskt bolag som omfattas av danska regler om nationell sambeskattning är berättigat till avräkning för dansk skatt som ett danskt administrationsbolag betalat avseende det svenska bolagets skattepliktiga inkomst i Danmark. Det svenska bolaget är inte berättigat till avräkning för belopp som bolaget betalat till administrationsbolaget för skatteeffekten av underskott, hänförligt till annat koncernbolag, som det svenska bolaget utnyttjat.

Avräkning medges när administrationsbolaget betalat in skatten till dansk skattemyndighet.

2 Bakgrund och frågeställning

I Danmark finns regler om obligatorisk nationell sambeskattning som gäller för alla danska koncernbolag inklusive fasta driftställen för utländska bolag som tillhör koncernen. Fråga har ställts om ett svenskt bolag är berättigat till avräkning för belopp som det betalar till ett danskt administrationsbolag avseende den del av det skattepliktiga resultatet som avser det svenska bolagets verksamhet i Danmark. Skatten betalas sedan av administrationsbolaget till dansk skattemyndighet. Vidare har fråga ställts om avräkning medges för belopp som det svenska bolaget betalar till det danska administrationsbolaget för skatteeffekten av ett annat koncernbolags underskott som utnyttjats av det svenska bolaget.

3 Gällande rätt m.m.

Bestämmelser om obligatorisk nationell sambeskattning finns i § 31 lov om inkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. (Selskabsskatteloven). I korthet innebär reglerna följande.

Sambeskattningen gäller för alla danska koncernbolag inklusive fasta driftställen för utländska bolag som tillhör koncernen. För sambeskattade företag deklareras en sambeskattningsinkomst som består av summan av varje enskilt företags skattepliktiga inkomst. Underskott som uppstår i ett företag kan utnyttjas för kvittning mot överskott hos ett annat av de sambeskattade företagen om underskottet uppkom när de var i koncerngemenskap.

Om sambeskattningsinkomsten är positiv fördelas överskottet mellan de överskottsgivande företagen i förhållande till deras överskott. Om den sammanlagda sambeskattningsinkomsten är negativ fördelas underskottet mellan de underskottsgivande företagen i förhållande till deras underskott och rullas vidare till nästa år.

Vid nationell sambeskattning ska ett administrationsbolag utses. Administrationsbolaget ansvarar för inbetalningen av den sammanlagda inkomstskatten. Dansk skattemyndighet kan med befriande verkan utbetala överskjutande skatt till administrationsbolaget. Varje enskilt bolag ansvarar för skatten på den del av inkomsten som fördelas på bolaget. Det enskilda bolaget ansvarar för att betala ett belopp som motsvarar den skatten till administrationsbolaget. När administrationsbolaget erhållit betalningen övertar administrationsbolaget ansvaret för skattebetalningen till skattemyndigheten. Om de sambeskattade företagen inte betalar sin andel av skatten till administrationsbolaget kan skatten inte drivas in hos administrationsbolaget.

Om ett underskott i ett sambeskattat företag utnyttjas av ett annat företag är administrationsbolaget skyldigt att betala underskottsbolaget ett belopp som svarar mot skatteeffekten av det utnyttjade avdraget. Det företag som utnyttjat ett annat företags underskott är förpliktigat att betala administrationsbolaget det belopp som svarar mot skatteeffekten av avdraget.

De belopp som de sambeskattade företagen betalar till administrationsbolaget för betalning av inkomstskatt och skatteeffekten av underskottsavdraget har inga skattemässiga konsekvenser i Danmark vare sig för betalaren eller för mottagaren.

Enligt artikel 25 punkt 6 i det nordiska skatteavtalet ska Sverige med iakttagande av bestämmelserna i svensk lagstiftning avräkna ett belopp som motsvarar den inkomstskatt som betalats i Danmark.

Enligt 1 §1 st. lag (1986:468) om avräkning av utländsk skatt, AvrL, ska en obegränsat skattskyldig som haft intäkt som medtagits vid taxeringen, för vilken han beskattats i utländsk stat och som enligt skattelagstiftningen i den utländska staten anses härröra därifrån medges avräkning för den utländska skatten. Av 2 § AvrL framgår att 1 §1 st. inte gäller om den statliga inkomstskatten, den utländska skatten och den utländska intäkten omfattas av skatteavtal. Vid avräkning med stöd av skatteavtal tillämpas dock 4–13 §§ AvrL.

Av RÅ 2001 ref. 46 framgår att för avräkning krävs att det är samma person som har haft samma i bägge länderna skattepliktiga inkomst.

4 Skatteverkets bedömning

Utgångspunkten i AvrL är att det ska föreligga identitet mellan skattesubjekten för att avräkning ska kunna medges. Undantag finns beträffande delägare i handelsbolag (2 b § AvrL) och s.k. cfc-bolag (18 § AvrL) som medges avräkning även för skatt som betalas av handelsbolaget resp. cfc-bolaget.

Även om det sker en sambeskattning i Danmark är det svenska bolaget fortfarande skattesubjekt där. Skatten på det svenska bolagets danska inkomst betalas visserligen in till den danska skattemyndigheten av administrationsbolaget men det svenska bolaget måste betala samma belopp till administrationsbolaget. Skatteverket anser därför att det svenska bolaget är berättigat till avräkning för dansk skatt som administrationsbolaget betalat avseende det svenska bolagets skattepliktiga inkomst i Danmark. Det svenska bolaget är emellertid inte berättigat till avräkning för belopp som bolaget betalat till administrationsbolaget för skatteeffekten av underskott, hänförligt till annat koncernbolag, som det svenska bolaget utnyttjat. Det avser inte skatt som är hänförlig till det svenska bolagets andel av det beskattade resultatet.

Avräkning medges inte för utländsk skatt förrän den har betalats till den utländska myndigheten. Enligt Skatteverkets uppfattning medges avräkning först när administrationsbolaget betalat in skatten till dansk skattemyndighet.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%