SKVs ställningstaganden 23/06

2006-06-29 Villkor för skattebefrielse enligt regeringsbeslut avseende etanol som används för låginblandning i bensin

Punktskatt

Datum: 2006-06-29

Dnr: 131 411430-06/111

1 Sammanfattning

Skatteverket anser att formuleringen i regeringens beslut om energi- och koldioxidskattebefrielse för etanol som används för låginblandning i bensin innebär att skattebefrielsen endast kan omfatta den etanol som faktiskt kan visas ha tulldeklarerats som odenaturerad etanol, eller, när det gäller etanol som framställts inom EU, faktiskt kan visas uppfylla motsvarande krav när den levererades från producenten.

2 Bakgrund och frågeställning

Regeringen meddelar i enskilda fall efter ansökan befrielse från energi- och koldioxidskatt på etanol som används för låginblandning i bensin. Enligt regeringens beslut gäller skattebefrielsen endast om den aktuella etanolen visas ha tulldeklarerats som odenaturerad etanol, KN-nr 2207 10 00, eller, när etanolen är framställd inom EU, om den visas ha uppfyllt motsvarande krav när den levereras från producenten. Nedan avses med odenaturerad etanol båda situationerna.

Fråga har uppkommit om skattebefrielse för etanol som används för låginblandning i bensin endast kan omfatta sådan etanol som faktiskt kan visas ha tulldeklarerats som odenaturerad etanol, eller, när det gäller etanol som framställts inom EU, faktiskt kan visas uppfylla motsvarande krav när den levererades från producenten. Omfattar skattebefrielsen även annan etanol än odenaturerad etanol när sådan etanol används för låginblandning i bensin om användaren har tillgång till odenaturerad etanol i motsvarande mängd?

3 Gällande rätt m.m.

Energi- och koldioxidskattebefrielse för etanol som används för låginblandning i bensin medges respektive sökande efter beslut av regeringen. Regeringen har i beslut den 10 november 2005, Fi2005/3169, beslutat att justera tidigare regeringsbeslut rörande befrielse från energi- och koldioxidskatt på etanol som använts för låginblandning i bensin. Justeringen innebär ett tillägg av villkor för skattebefrielse enligt följande:

”För att befrielse från energiskatt och koldioxidskatt skall medges skall etanol som omfattas av de i bilagan upptagna besluten och som har använts för låginblandning i bensin visas ha tulldeklarerats som odenaturerad etanol, KN-nr 2207 10 00, eller – när etanolen är framställd inom EU – visas ha uppfyllt motsvarande krav när den levereras från producenten.

I övrigt gäller regeringens tidigare beslut enligt bilagan.

Detta beslut gäller för etanol som förts in till Sverige från och med den 1 januari 2006.”

I senare meddelade beslut om skattebefrielse framgår ovanstående krav av det enskilda beslutet.

4 Skatteverkets bedömning

Skatteverket anser att formuleringen i regeringens beslut om energi- och koldioxidskattebefrielse för etanol som används för låginblandning i bensin innebär att skattebefrielsen endast kan omfatta den etanol som faktiskt kan visas ha tulldeklarerats som odenaturerad etanol, eller, när det gäller etanol som framställts inom EU, faktiskt kan visas uppfylla motsvarande krav när den levererades från producenten.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...