SKVs ställningstaganden 24/06

2006-07-13 Förmögenhetsberäkning för begränsat skattskyldiga personer

Internationell beskattning

Datum: 2006-07-13

Diarienummer:131-422245-06/111

1 Sammanfattning

Begränsat skattskyldig person som uppfyller bestämmelserna om sambeskattning och innehar skattepliktig förmögenhet i Sverige beskattas för denna till den del den överstiger det fribelopp som gäller för sambeskattade, även om den andra maken/personen inte har någon skattepliktig förmögenhet.

2 Bakgrund och frågeställning

Fråga har uppkommit huruvida reglerna i 21 § lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt, SFL, om sambeskattning ska tillämpas på begränsat skattskyldiga personer även i de fall då endast den ena maken/personen har skattepliktig förmögenhet i Sverige. Kan denne i sådana fall få tillgodogöra sig det fribelopp som gäller för sambeskattade?

3 Gällande rätt m.m.

Fysisk person, som vid beskattningsårets utgång är begränsat skattskyldig i Sverige, eller enligt 6 § andra stycket SFL ska behandlas som en begränsat skattskyldig, är skattskyldig till statlig förmögenhetsskatt i den omfattning som anges i 7 § SFL.

Bestämmelserna om sambeskattning finns i 21 § SFL. Enligt 21 § första stycket punkterna 1–4 ska sambeskattning ske av

  1. makar som levt tillsammans under beskattningsåret,
  2. sambor som tidigare har varit gifta med varandra eller som har eller har haft barn tillsammans,
  3. föräldrar som sambeskattas enligt 1 eller 2 och deras hemmavarande barn under 18 år, och
  4. en förälder, som inte sambeskattas enligt 1 eller 2, och dennes hemmavarande barn under 18 år.

Av 19 § SFL framgår att skatten beräknas på den beskattningsbara förmögenheten, d v s den del av den skattepliktiga förmögenheten som överstiger ett fribelopp. Fribeloppet uppgår till 1 500 000 kronor för fysisk person och för fall som avses i 21 § första stycket 4 samt till 3 000 000 kronor för fall som avses i 21 § första stycket 1–3.

Enligt 22 § SFL beräknas den beskattningsbara förmögenheten gemensamt för de personer som ska sambeskattas.

4 Skatteverkets bedömning

Reglerna om sambeskattning i 21 § SFL gäller alla som formellt uppfyller kraven som ställs upp i paragrafen. Som lagen är skriven föreligger ingen skillnad om det är fråga om en begränsat skattskyldig person.

Bestämmelsen gäller, enligt Skatteverkets uppfattning, oavsett om det är fråga om personer som är obegränsat eller begränsat skattskyldiga i Sverige.

Varken 19, 21 eller 22 §§ SFL ställer krav på att båda makarna/personerna har skattepliktig förmögenhet för att det högre fribeloppet ska kunna medges.

Begränsat skattskyldig person som uppfyller bestämmelserna om sambeskattning och innehar skattepliktig förmögenhet i Sverige beskattas därmed för denna till den del den överstiger det fribelopp som gäller för sambeskattade även om den andra maken/personen inte har någon skattepliktig förmögenhet.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...