SKVs ställningstaganden 25/06

2006-07-07 Omsättningsland för tjänster i samband med mässa

Mervärdesskatt

Datum: 2006-07-07

Dnr: 131 160190-06/111

1 Sammanfattning

En arrangörs tillhandahållande i samband med en mässa av tjänster som är av sammansatt natur ska hänföras till sådana kulturella tjänster m.m. som är omsatta i det land där de fysiskt utförs, dvs. i det land där mässan äger rum.

Omsättningsland för tjänster som inte är av sammansatt natur och som av underentreprenörer tillhandahålls arrangören, t.ex. montering av montrar, bevakning, serveringstjänster m.m., måste även fortsättningsvis bedömas med utgångspunkt i vilken typ av tjänst som respektive underentreprenör faktiskt tillhandahåller (tjänst avseende fastighet, arbete på lös egendom etc.).

Denna skrivelse ersätter Skatteverkets skrivelse 2004-12-21, dnr 130 649122-04/111. Skrivelsen från 2004 är därmed inte längre gällande.

2 Bakgrund och frågeställning

Skatteverket har i en skrivelse 2004-12-21, dnr 130 649122-04/111, ansett att det saknades anledning att ändra den tillämpning som framgår av ett förhandsbesked från 1998-04-20. I förhandsbeskedet har Skatterättsnämnden bedömt att tjänster som ett företag tillhandahöll utställare på en av företaget anordnad mässa var att anse som en reklamtjänst. Om en reklamtjänst tillhandahålls en näringsidkare är tjänsten omsatt i det land där köparen antingen har sätet för sin ekonomiska verksamhet eller ett fast etableringsställe till vilket tjänsten tillhandahålls.

EG-domstolen har 2006-03-09, i mål C-114/05, Gillan Beach, bedömt att en arrangörs allomfattande tillhandahållande till utställarna på en mässa eller en salong ska inordnas i den kategori av tjänstetillhandahållanden som omfattas av artikel 9.2 c första strecksatsen i rådets sjätte direktiv (77/388/EEG), dvs. tjänsten är omsatt i det land där den fysiskt utförs.

Den fråga som nu uppkommit är i vad mån Skatteverkets ställningstagande i skrivelsen 2004-12-21 fortfarande är tillämpligt mot bakgrund av EG-domstolens avgörande i C-114/05, Gillan Beach.

3 Gällande rätt m.m.

Enligt 5 kap. 6 § 1 ML är tjänster som avser kulturella aktiviteter, artistiska framträdanden, idrott, underhållning, utbildning, vetenskap och liknande verksamhet, däri inbegripen verksamhet som arrangör och andra med en i denna punkt angiven verksamhet förbundna åtgärder, omsatta inom landet om tjänsten utförs i Sverige.

Bestämmelsen motsvaras av artikel 9.2 c första strecksatsen i sjätte direktivet. Enligt artikeln är platsen för tillhandahållande av tjänster den där dessa fysiskt utförs om tjänsterna avser kulturella, konstnärliga, idrottsliga, vetenskapliga, pedagogiska, underhållningsmässiga och liknande aktiviteter, däribland verksamhet av sådana aktiviteters organisatörer och i förekommande fall tillhandahållande av dithörande tjänster.

Enligt 5 kap. 7 § ML är bland annat reklamtjänster omsatta utomlands om de tillhandahålls från Sverige och förvärvaren är en näringsidkare som i ett annat EG-land eller i ett land utanför EG antingen har sätet för sin ekonomiska verksamhet eller ett fast etableringsställe till vilket tjänsten tillhandahålls.

Bestämmelsen motsvaras av artikel 9.2 e i sjätte direktivet.

Skatterättsnämnden har i ett förhandsbesked 1998-04-20 bedömt frågan om omsättningsland för de tjänster som en mässarrangör tillhandahöll utställarna. Mot en grundavgift fick utställarna tillgång till ett besöksdatasystem för besökarregistrering, utbildning i systemets användning samt deltagande i olika marknadsföringssammankomster. Utställaren kunde vidare hyra en plats med eller utan färdig monter. I platshyran ingick viss städning och bevakning samt marknadsföring av den aktuella mässan. Mot särskild ersättning tillhandahöll arrangören även vissa tilläggstjänster. Skatterättsnämnden bedömde att de tjänster som mässarrangören tillhandahöll utställarna skulle bedömas sammantagna som en helhet och att de därvid fick anses utgöra en enda tjänst och att denna tjänst var en sådan reklamtjänst som anges i 5 kap. 7 § andra stycket 2 ML.

EG:s mervärdesskattekommitté har vid det 52:a mötet i maj 1997 enhälligt godtagit en riktlinje som innebär att tillhandahållande av ett paket av tjänster till ett totalpris i samband med mässor och liknande utställningar ska betraktas som en enda tjänst. Mervärdesskattekommittén beslutade vidare enhälligt att tillhandahållandet av denna sammansatta tjänst bör beskattas i den medlemsstat där mässan eller utställningen är belägen, antingen på grundval av artikel 9.2 a (tjänst som avser fastighet) eller på grundval av artikel 9.2 c första strecksatsen (kulturella, konstnärliga m.fl. aktiviteter).

Skatteverket har i en skrivelse 2004-12-21, dnr 130 649122-04/111, ansett att det saknades anledning att ändra den tillämpning som famgår av förhandsbeskedet från 1998-04-20.

EG-domstolen har i C-114/05, Gillan Beach, bedömt att en arrangörs allomfattande tillhandahållande till utställarna på en mässa eller en salong ska inordnas under den kategori av tjänstetillhandahållanden som avses i artikel 9.2 c första strecksatsen i sjätte direktivet. Frågan gällde en arrangör av båtmässor som tillhandahöll utställarna allomfattande tjänster som bland annat bestod i att sätta upp och tillhandahålla montrar och kommunikationsutrustning, tillhandahålla värdar samt tillhandahålla förtöjningsplatser för utställningsbåtarna och övervaka dessa. EG-domstolen uttalar i domen, på sätt som även framgår av C-327/94, Dudda, att det inte krävs någon särskild nivå i till exempel konstnärligt eller idrottsligt hänseende för att en tjänst ska anses omfattas av artikel 9.2 c första strecksatsen i sjätte direktivet. Bestämmelsen omfattar inte heller endast tjänster som avser särskilt konstnärliga, idrottsliga eller underhållningsmässiga aktiviteter, utan även tjänster som avser aktiviteter som endast liknar dessa aktiviteter (punkt 19). Vidare konstaterar domstolen att begreppet ”liknande aktiviteter” är ett gemenskapsrättsligt begrepp som ska tolkas enhetligt för att undvika situationer med dubbelbeskattning eller utebliven beskattning (punkt 20). En aktivitet ska anses vara liknande i den mening som avses i artikel 9.2 c första strecksatsen i sjätte direktivet när den uppvisar samma kännetecken som dem som gäller för övriga kategorier av aktiviteter som räknas upp i denna bestämmelse (punkt 22). De gemensamma dragen mellan de olika kategorierna av tjänstetillhandahållanden som avses i artikel 9.2 c första strecksatsen bottnar i de berörda tillhandahållandenas sammansatta natur, tillhandahållanden som omfattar flera olika tjänster, och i det faktum att nämnda tillhandahållanden normalt sker till en mängd olika mottagare, det vill säga samtliga de personer som i olika egenskaper deltar i kulturella, konstnärliga, idrottsliga, vetenskapliga, pedagogiska eller underhållningsmässiga aktiviteter (punkt 23). Dessa olika kategorier av tillhandahållanden kännetecknas även gemensamt av att de allmänt tillhandahålls vid i tiden avgränsade arrangemang, och den plats där dessa tillhandahållanden av sammansatt natur fysiskt utförs är principiellt sett lätt att fastställa då dessa arrangemang äger rum på ett visst ställe (punkt 24).

4 Skatteverkets bedömning

Av EG-domstolens dom C-114/05, Gillan Beach, framgår att en arrangör som tillhandahåller tjänster av en sammansatt natur, dvs. tillhandahållanden som omfattar flera olika tjänster, till utställarna på en mässa ska anses tillhandahålla sådana ”liknande aktiviteter” som avses i artikel 9.2 c första strecksatsen i sjätte direktivet. Tillhandahållanden av sådana tjänster ska således anses omsatta i det land där tjänsterna fysiskt utförs.

Bedömningen gäller oavsett mässans tema eftersom en mässa är tänkt att erbjuda en mängd olika mottagare olika tillhandahållanden av sammansatt natur i princip på en enda plats under en bestämd tid, bland annat i syfte att presentera information, varor eller evenemang på så sätt att de lanseras inför besökarna (punkt 25).

EG-domstolen har i C-114/05, Gillan Beach, gjort en annan bedömning än den Skatterättsnämndens gjorde i förhandsbeskedet från 1998-04-20. Det innebär att Skatteverkets ställningstagande i skrivelsen 2004-12-21, dnr 130 649122-04/111, inte längre kan tillämpas. De sammansatta tillhandahållanden som av Skatterättsnämnden bedömdes som reklamtjänster får mot bakgrund av EG-domstolens dom i stället hänföras till sådana tjänster som avses i artikel 9.2 c första strecksatsen dvs. kulturella tjänster m.m. Det innebär att sådana tjänster är omsatta i det land där de fysiskt utförs, dvs. i det land där mässan äger rum. Om sådana tjänster tillhandahålls i samband med en mässa som äger rum i Sverige är tjänsterna således omsatta i Sverige enligt 5 kap. 6 § 1 ML. Om tjänsterna i stället tillhandahålls i samband med en mässa som äger rum i ett annat land än Sverige är tjänsterna omsatta utomlands enligt 5 kap. 1 § ML.

Ovanstående innebär att omsättningsland för ett paket av tjänster som en arrangör tillhandahåller utställare i samband med en mässa ska bedömas på samma sätt som tjänster som avser tillträde till mässor (entréavgiften).

EG-domen C-114/05, Gillan Beach, avser en arrangörs tillhandahållande av tjänster som är av sammansatt natur. Domen avser således inte tjänster som underentreprenörer tillhandahåller arrangören, t.ex. montering av montrar, bevakning, serveringstjänster m.m. Omsättningsland för sådana tjänster måste bedömas med utgångspunkt i vilken typ av tjänst som respektive underentreprenör faktiskt tillhandahåller (tjänst avseende fastighet, arbete på lös egendom etc.).

I förhandsbeskedet 1998-04-20 bedömde Skatterättsnämnden även omsättningsland för upplåtelse av reklamplats på fastighet. Den bedömning som Skatterättsnämnden gjorde i det avseendet, dvs. att fråga är om en sådan reklamtjänst som avses i 5 kap. 7 § andra stycket 2 ML, är enligt Skatteverkets uppfattning fortfarande tillämpligt.

Denna skrivelse ersätter Skatteverkets skrivelse 2004-12-21, dnr 130 649122-04/111. Skrivelsen från 2004 är därmed inte längre gällande.

Tillämpningsinformation

En arrangörs tillhandahållande i samband med en mässa av tjänster som är av sammansatt natur ska hänföras till sådana kulturella tjänster m.m. som är omsatta i det land där de fysiskt utförs, dvs. i det land där mässan äger rum.

Omsättningsland för tjänster som inte är av sammansatt natur och som av underentreprenörer tillhandahålls arrangören, t.ex. montering av montrar, bevakning, serveringstjänster m.m., måste även fortsättningsvis bedömas med utgångspunkt i vilken typ av tjänst som respektive underentreprenör faktiskt tillhandahåller (tjänst avseende fastighet, arbete på lös egendom etc.).

Denna skrivelse ersätter Skatteverkets skrivelse 2004-12-21, dnr 130 649122-04/111. Skrivelsen från 2004 är därmed inte längre gällande. Se dnr 131 160190-06/111.

Vid kontroll bör åtgärder, som föranleds av nämnda styrsignal, vara framåtsyftande. Beslut på initiativ av verket ska därför, i normalfallet, inte avse omsättning under redovisningsperioder före 2007-01-01.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%