SKVs ställningstaganden 25/06

2006-07-06 Begreppet ”nära anslutning till” vid varuleveranser till beskickningar, konsulat och väpnade styrkor

Mervärdesskatt

Datum: 2006-07-06

Dnr: 131 416643-06/111

1 Sammanfattning

Vid försäljning, som är undantagen från skatteplikt, till beskickningar och konsulat samt till väpnade styrkor ska köparen intyga att transporten till annat EG-land ska ske inom rimlig tid och att konsumtion (nyttjande) av varan inte kommer att äga rum här i landet innan transporten ut ur landet påbörjas.

Bestämmelserna i 14 c § mervärdesskatteförordningen (1994:223), MF, avser dokumentation i samband med viss försäljning till beskickningar och konsulat samt till väpnade styrkor. Att det i 14 c § andra stycket MF anges att köparen ska intyga att transporten kommer att ske i nära anslutning till försäljningen innebär enligt Skatteverket att köparen ska intyga att transporten ska ske inom rimlig tid och att konsumtion (nyttjande) av varan inte har ägt rum här i landet innan transporten påbörjas. Detta underlag krävs bland annat som dokumentation för att säljaren ska kunna undanta omsättningen från skatteplikt enligt 3 kap. 30 a § första stycket 3 eller 4 eller 31 § eller 31 a § mervärdesskattelagen (1994:200), ML.

2 Bakgrund och frågeställning

Det har framkommit att det föreligger problem vid hanteringen av intyg när det gäller tolkningen av begreppet ”nära anslutning till” i 14 c § andra stycket MF i samband med försäljning till beskickningar och konsulat samt till väpnade styrkor och där försäljningen är undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 30 a § första stycket 3 eller 4 eller 31 § eller 31 a § ML.

3 Gällande rätt m.m.

Bestämmelserna i 14 c § MF avser försäljning till beskickningar och konsulat samt till väpnade styrkor och där försäljningen är undantagen från skatteplikt. Enligt andra stycket ska, vid en sådan omsättning av varor som undantas från skatteplikt enligt 3 kap. 30 a § första stycket 3 eller 4 eller 31 § eller 31 a § ML och där varutransporten ombesörjs av köparen, säljaren i sina räkenskaper ha ett av köparen utfärdat intyg som visar att denne i nära anslutning till leveransen har för avsikt att föra varorna från Sverige till ett annat EG-land.

Enligt Handledning för mervärdesskatt 2006 avsnitt 10.3.2 s. 203 f finns ingen klar tidsram för när transporten ska ske för att undantaget i 3 kap. 30 a § ML ska vara tillämpligt. Mot bakgrund av att bestämmelsen införts för att upprätthålla destinationsprincipen anser Skatteverket dock att undantaget inte kan tillämpas om konsumtion (nyttjande) av varan påbörjas i Sverige.

4 Skatteverkets bedömning

Bestämmelserna i 14 c § MF avser dokumentation i samband med försäljning till beskickningar och konsulat samt till väpnade styrkor och där försäljningen är undantagen från skatteplikt. I 14 c § andra stycket MF redogörs för de dokumentationskrav som föreligger i samband med att en varuleverans undantas från skatteplikt enligt 3 kap. 30 a § första stycket 3 eller 4 eller 31 § eller 31 a § ML. Där anges att som dokumentation ska säljaren i sin bokföring ha ett intyg av köparen som innebär att denne i nära anslutning ska transportera varan till annat EG-land.

För att ovan uppräknade undantag från skatteplikt ska vara tillämpliga krävs att det har skett en gränsöverskridande transport av varor. Det finns ingen särskild tidsram för när transporten måste genomföras. Mot bakgrund av att bestämmelsen införts för att upprätthålla destinationsprincipen anser dock Skatteverket att undantaget inte kan tillämpas om konsumtion (nyttjande) av varan äger rum i Sverige innan transporten ut ur landet påbörjas. Således ska samma regler för när transporten måste ha skett gälla för dessa undantag från skatteplikt som för övriga undantag från skatteplikt rörande gemenskapsintern försäljning av varor.

Att det i 14 c § andra stycket MF anges att köparen ska intyga att transporten kommer att ske i nära anslutning till försäljningen innebär enligt Skatteverket att köparen ska intyga att transporten ska ske inom rimlig tid och att någon konsumtion (nyttjande9 av varan inte kommer att äga rum här i landet innan transporten ut ur landet påbörjas. Vad som avses med rimlig tid får avgöras från fall till fall. Detta underlag krävs bland annat som dokumentation för att säljaren ska kunna undanta omsättningen från skatteplikt (för ytterligare dokumentation som krävs se 14 c § första stycket MF).

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...