SKVs ställningstaganden 27/06

2006-09-11 Forum för överklagande av beslut avseende utlämnande av allmän handling till enskild

Sekretess, IT-rätt och PUL

Datum: 2006-09-11

DNR 131 512946-06/111

1 Sammanfattning

Överklagande av beslut avseende utlämnande av allmän handling till enskild ska ske hos Kammarrätten i Stockholm. Detta sammanhänger med domstolarnas inställning att Skatteverket anses beläget i Solna kommun.

2 Bakgrund och frågeställning

Skatteverket är fr.o.m. den 1 januari 2004 en myndighet. Verket har sina ledningsfunktioner och övrig verksamhet som inte handhas av de olika regionerna koncentrerade till Solna kommun. Detta har bl.a. kommit till uttryck i förordningen (2003:1106) med instruktion för Skatteverket och i Skatteverkets arbetsordning.

Med anledning av Skatteverkets nya organisation har fråga uppkommit om rätt forum för överklagande av ärenden avseende utlämnande av allmän handling till enskild.

3 Gällande rätt m.m.

Bestämmelser om allmän handling finns i 2 kap. i tryckfrihetsförordningen.

I sekretesslagen (1980:100) finns bestämmelser om bl.a. sekretessen för allmänna handlingar. I 15 kap. 7 § sekretesslagen anges hur ett överklagande av beslut ska ske när en myndighet avslagit en enskilds begäran att få ta del av allmän handling eller lämna ut allmän handling med förbehåll som inskränker den enskildes rätt att förfoga över handlingen. Överklagande ska enligt bestämmelsen ske hos kammarrätten.

Av 1 § förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m. framgår bl.a. att frågan om hos vilken kammarrätt ett överklagande av en förvaltningsmyndighets beslut ska ske, avgörs av var den myndighet som har meddelat beslutet är belägen.

Regeringsrätten har i dom den 24 maj 2006, mål nr 3474-05, beträffande Arbetsmiljöverket, konstaterat att verket har sina ledningsfunktioner och övrig verksamhet som inte handhas av distrikten koncentrerade till Solna kommun. Av detta följer, enligt Regeringsrätten, att verket är beläget i Solna kommun och att ifrågavarande beslut därmed har fattats i Solna kommun. Kammarrätten i Stockholm är därmed rätt forum för överklagande.

Kammarrätten i Jönköping har i en dom den 3 augusti 2006, mål nr 2143-06 kommit till motsvarande slutsats avseende var Skatteverket ska anses vara beläget.

4 Skatteverkets bedömning

Överklaganden, med stöd av 15 kap. 7 § sekretesslagen, av ärenden avseende utlämnande av allmän handling till enskild eller utlämnande av allmän handling med förbehåll som inskränker den enskildes rätt att förfoga över handlingen ska, med hänsyn till domstolarnas inställning att Skatteverket ska anses vara beläget i Solna kommun, ske hos Kammarrätten i Stockholm.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%