SKVs ställningstaganden 28/06

2006-08-31 Danskt eller norskt mellannamn som förnamn för barn fött i Sverige

Folkbokföring

Datum: 2006-08-31

DNR 131 525490-06/111

1 Sammanfattning

Skatteverket anser att ett danskt eller norskt mellannamn kan godtas vid anmälan om förnamn för barn fött i Sverige om namnet sedan tidigare finns registrerat som förnamn eller mellannamn för annan familjemedlem.

2 Bakgrund och frågeställning

I Danmark och Norge finns regler om mellannamn som avviker från de svenska och som enligt gammal tradition gör det möjligt att bibehålla gamla familjenamn som mellannamn.

Personer med dansk eller norsk anknytning som bor i Sverige vill inte sällan att sådana namn ska leva vidare som mellannamn här i landet, t.ex. när barn föds här.

För medborgare i Danmark och Norge med hemvist här i landet ska namnlagen (1982:670) (NL) tillämpas i frågor om namn. Denna hemvistprincip motiveras i förarbetena till NL (prop. 1982/83:38 s. 9) med att lagstiftningen om namn i stort sett är densamma i Danmark, Norge och Sverige. Reglerna om mellannamn i NL innebär emellertid att det som regel inte är möjligt att här i landet börja bära namn enligt de principer som gäller i Danmark och Norge. Exempelvis kan personer som flyttar in från Danmark eller Norge bära namn som sedan inte kan antas av deras barn som föds här i landet. En sådan skillnad i namnrätten stämmer inte med den tanke som motiverat hemvistprincipen i NL och är också olycklig med hänsyn till den stora rörligheten över gränserna till Danmark och Norge.

Ett sätt att underlätta för personer med dansk eller norsk anknytning att här i landet bibehålla gamla mellannamn kan vara att godkänna namnen som förnamn. Frågan gäller om Skatteverket kan godkänna danska och norska mellannamn som förnamn för barn födda i Sverige.

3 Gällande rätt m.m.

Enligt 34 § första stycket NL får som förnamn inte godkännas namn som kan väcka anstöt eller kan antas leda till obehag för den som skall bära det eller namn som av annan anledning uppenbarligen inte är lämpligt som förnamn.

Hindret mot att godkänna namn som av någon annan anledning uppenbarligen inte är lämpligt som förnamn, syftar framför allt på namn av påtaglig efternamnskaraktär (se prop. 1963:37, sid. 133).

4 Skatteverkets bedömning

Skatteverket anser att ett danskt eller norskt mellannamn kan godtas som förnamn för ett barn fött i Sverige om det sedan tidigare finns registrerat som förnamn eller mellannamn för annan familjemedlem, t.ex. förälder eller mor- eller farförälder. En annan möjlighet är att föräldrarna styrker med registerutdrag från det andra nordiska landet att namnet där finns registrerat som för- eller mellannamn.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...