SKVs ställningstaganden 32/06

2006-10-10 Avräkning av utländsk skatt i svenskt handels- eller kommanditbolag – Ändring av tidigare ställningstagande

Inkomstskatt – Internationell beskattning

Datum: 2006-10-10

Dnr: 131 626199-06/111

1 Sammanfattning

Denna skrivelse ersätter Skatteverkets skrivelse från den 8 februari 2005 med dnr 130 79209-05/111.

I de fall det är aktuellt att medge avräkning vid 1995–1999 års taxeringar för utländsk skatt när verksamhet har bedrivits genom ett eller flera svenska handels- eller kommanditbolag, ska avräkning medges om verksamheten har bedrivits inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EES (EU:s medlemsländer samt Norge, Island och Liechtenstein).

2 Bakgrund och frågeställning

I RÅ 2001 ref. 46 kom Regeringsrätten fram till att avräkning av utländsk skatt varken kan medges enligt skatteavtal eller lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt (AvrL) om verksamheten utomlands bedrivs av en delägarbeskattad juridisk person. Skatteverket har i en skrivelse den 8 februari 2005, dnr 130 79209-05/111, ansett att det strider mot EG-fördraget och EES-avtalet att inte medge avräkning när verksamhet bedrivs i ett EES-land genom ett eller flera svenska handels- eller kommanditbolag. Klicka här för ursprungligt ställningstagande

Fråga har uppkommit om skrivelsen fortfarande kan vara tillämplig sedan AvrL ändrats den 1 januari 2006.

3 Gällande rätt m.m.

Av RÅ 2001 ref. 46 framgår att avräkning av utländsk skatt varken kan medges enligt skatteavtal eller AvrL om verksamheten utomlands bedrivs av en delägarbeskattad juridisk person.

I 2 b § AvrL har införts rätt till avräkning för delägare i delägarbeskattade juridiska personer. Den nya bestämmelsen trädde i kraft den 1 januari 2006 med retroaktiv verkan fr.o.m. 2000 års taxering.

Enligt 4 kap. 13 §2 st . punkt 4 taxeringslagen (1990:324) får ett omprövningsbeslut till den skattskyldiges fördel meddelas även efter utgången av det femte året efter taxeringsåret, om det föranleds av beslut om utländsk skatt.

Artikel 43 i EG-fördraget innehåller förbud mot inskränkningar för medborgare i en medlemsstat att fritt etablera sig på en annan medlemsstats territorium. Förbudet gäller begränsningar för den som är etablerad i någon medlemsstat att upprätta kontor, filialer eller dotterbolag.

Motsvarande bestämmelse finns i artikel 31 i EES-avtalet.

4 Skatteverkets bedömning

Lagändringen i 2 b § AvrL har inneburit att den tidigare skrivelsen till stor del inte längre är aktuell. Lagändringen gäller dock fr.o.m. 2000 års taxering. I sällsynta fall kan det bli aktuellt med avräkning även för tidigare år. Det inträffar om det andra landet nu påför skatt på en inkomst som taxerats i Sverige vid 1999 års taxering eller tidigare. Taxeringslagens bestämmelser ger möjlighet till avräkning i sådana fall.

Vid dessa äldre taxeringsår gäller RÅ 2001 ref. 46. Om verksamheten bedrivs inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) genom ett eller flera svenska handels- eller kommanditbolag gäller Skatteverkets tidigare ställningstagande att det strider mot EG-fördraget och EES-avtalet att inte medge avräkning för utländsk skatt. Avräkning ska därför medges under sådana förhållanden. EES består av EU:s medlemsländer samt Norge, Island och Liechtenstein.

Avräkning med stöd av detta ställningstagande kan inte bli aktuell för tid före 1995 års taxering eftersom Sverige anslöts till EES-avtalet den 1 januari 1994. Liechtenstein anslöts till EES-avtalet under 1995 varför avräkning av skatt därifrån inte kan ske före 1996 års taxering.

Denna skrivelse ersätter Skatteverkets skrivelse från den 8 februari 2005 med dnr 130 79209-05/111.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...