SKVs ställningstaganden 33/06

2006-10-24 Uttrycket ”något år” i 57 kap. 13 § IL

Inkomst av näringsverksamhet och inkomst av kapital

Datum: 2006-10-24

Dnr: 131 582217-06/111

1 Sammanfattning

Upphör en andel att vara kvalificerad kan sparat utdelningsutrymme föras vidare för att utnyttjas om andelen återigen blir kvalificerad. Den tid under vilken andelen inte är kvalificerad får inte överstiga två beskattningsår för att det sparade utdelningsutrymmet ska få utnyttjas.

2 Bakgrund och frågeställning

Om en andel som inte är kvalificerad, men tidigare varit det, åter blir att anse som kvalificerad får tidigare outnyttjat sparat utdelningsutrymme användas. Under hur lång tid kan en sådan andel inte vara kvalificerad för att kvarstående inte utnyttjat utdelningsutrymme ska få användas?

3 Gällande rätt m.m.

Understiger utdelningen på en kvalificerad andel gränsbeloppet ska skillnaden, sparat utdelningsutrymme, föras vidare till nästa beskattningsår, 57 kap. 13 § första stycket Inkomstskattelag (1999:1229), IL. Lämnar företaget inte någon utdelning förs hela gränsbeloppet vidare.

I 57 kap. 13 § första stycket tredje meningen IL anges följande.

Sparat utdelningsutrymme skall föras vidare även om andelen under något år inte är kvalificerad.

Bestämmelsen om möjligheten att föra vidare sparat utdelningsutrymme i fall där andelen inte är kvalificerad under en begränsad tid infördes den 1 januari 2006 (SFS 2005:1136). Någon motsvarande bestämmelse fanns inte i 57 kap. IL i dess lydelse t.o.m. den 31 december 2005.

Motiveringen till bestämmelsen framgår av förarbetena, prop. 2005/06:40.

4 Skatteverkets bedömning

Av förarbetena, prop. 2005/06:40, framgår inte vilken tidsram lagstiftaren avsett med uttrycket ”något år” i detta sammanhang eftersom uttrycket inte kommenterats.

För vissa andra förhållanden anges i 57 kap. IL en tidsperiod om fem år före beskattningsåret. Således beaktas t.ex. om andelsägaren eller denne närstående varit verksam i betydande omfattning i företaget under nämnda tidsperiod (57 kap. 4 § första stycket IL). Vidare anses en andel kvalificerad under fem år efter det att företaget upphört att vara ett fåmansföretag (57 kap. 6 § första stycket IL).

Om lagstiftarens avsikt är att uppehållet i en andels kvalifikation skulle kunna vara under en så lång tidsperiod som den ovan nämnda torde detta, enligt Skatteverkets uppfattning, ha kommit till uttryck i lagtexten.

Enligt Skatteverkets mening ger inte bestämmelserna i 57 kap. IL någon vägledning i tolkningen av begreppet ”något år”. Inte heller ges någon vägledning av IL i övrigt då, vad Skatteverket kunnat finna, uttrycket inte förekommer i någon annan bestämmelse. Däremot används benämningen ”något” i kombination med t.ex. ”tillfälle” och ger då uttryck för lägst ett tillfälle utan någon övre gräns, se t.ex. 3 kap. 19 § IL.

Hur många år uttrycket ”något år” kan avse får bedömas med ledning av allmänt språkbruk.

I allmänt språkbruk torde uttrycken ”något” och ”ett och annat” i huvudsak ha samma betydelse. Med några (stycken), som är pluralformen av något, torde normalt menas två – tre (stycken). Jfr Norstedt svenska synonymordbok, Ord för ord, Norstedts Förlag, Fjärde upplagan 1992.

Såvitt Skatteverket kan bedöma torde något år i dagligt tal avse ett till två år.

Med år avses i detta sammanhang beskattningsår. Detta får anses följa av att gränsbelopp inte ska beräknas för beskattningsår under vilket andelarna inte är kvalificerade.

Den tid under vilken andelen inte är kvalificerad får således enlig Skatteverkets bedömning inte överstiga två beskattningsår för att det sparade utdelningsutrymmet ska få utnyttjas.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%