SKVs ställningstaganden 35/06

2006-11-03 Kan barn vara arbetsgivare?

Arbetsgivarområdet

Datum: 2006-11-03

Dnr: 131 590173-06/111

1 Sammanfattning

Skatteverket ska i regel inte registrera den som är underårig, dvs. den som är under 18 år, som arbetsgivare i Skatteverkets arbetsgivarregister. Ersättning för arbete från en underårig ska i stället anses utgiven av den underåriges förmyndare, i normalfallet någon av barnets föräldrar.

I vissa undantagsfall kan det bli aktuellt att registrera en underårig som arbetsgivare. Det kan avse en underårig som fyllt 16 år och som med överförmyndarens samtycke bedriver näringsverksamhet samt anlitar arbetskraft i verksamheten. Det kan också avse underårig med eget hushåll och som i hushållet betalar ut arbetsersättning som innebär skyldighet att göra skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter.

2 Bakgrund och frågeställning

Det är främst i två situationer som frågor har ställts om barn kan vara registrerade som arbetsgivare och därmed skyldiga att göra skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter på ersättningar för arbete. Det ena fallet avser assistansersättningar enligt lagen (1993:389) om assistansersättning. Här finns möjlighet för den funktionshindrade att välja att själv uppbära assistansersättningen från Försäkringskassan i syfte att avlöna personliga assistenter som den funktionshindrade anställer. Det andra fallet avser ersättning till bl.a. god man som avses i 12 kap. 16 § föräldrabalken (FB). Enligt den bestämmelsen ska arvodet inklusive avgifter och skatter i vissa fall betalas med den enskildes medel. Såväl den som är funktionshindrad som den för vilken en god man blivit förordnad är i många fall underårig. Fråga har uppstått om Skatteverket ska registrera den underårige som arbetsgivare beträffande lönerna till de personliga assistenterna respektive arvodet till den gode mannen.

3 Gällande rätt m.m.

Den som betalar ut ersättning för arbete ska enligt 5 kap. 1 § skattebetalningslagen (1997:483, SBL) göra skatteavdrag och enligt 2 kap. 1 § socialavgiftslagen (2000:980) betala arbetsgivaravgifter. Skatteverket ska registrera den som är skyldig att göra skatteavdrag eller betala arbetsgivaravgifter (3 kap. 1 § SBL).

I 9 kap. 1 § FB stadgas att den som är under arton år (underårig) är omyndig och får inte själv råda över sin egendom eller åta sig förbindelser i vidare mån än som följer av vad som ska gälla på grund av lag eller villkor vid förvärv genom gåva, testamente eller förmånstagarförordnande vid försäkring eller pensionssparande.

I 9 kap. 2–6 §§ FB regleras den underåriges rättsliga handlingsförmåga. Sammanfattningsvis innebär bestämmelserna att den som är under 16 år i princip saknar rättslig handlingsförmåga och att den som har uppnått 16 års ålder har en viss rättslig handlingsförmåga. Han kan råda över vad han genom eget arbete förvärvat och ingå rättshandlingar i egen, med överförmyndarens samtycke, bedriven rörelse. En underårig med eget hushåll får för den dagliga hushållningen eller uppfostran av barn, som tillhör hushållet, själv ingå sådana rättshandlingar, som sedvanligen företas för dessa ändamål (9 kap.2 a§ FB). Den underårige måste därför vid ingående av rättshandlingar i normalfallet företrädas av en förmyndare, vanligtvis den underåriges föräldrar. Förmyndarens uppdrag framgår av 12 kap. 1 § FB och innebär att förmyndaren ska förvalta den omyndiges tillgångar och företräda honom i angelägenheter som rör tillgångarna i situationer då den underårige själv saknar rättslig handlingsförmåga.

4 Skatteverkets bedömning

Av bestämmelserna i FB framgår att barn under 16 år så gott som helt saknar rättslig handlingsförmåga och att underårig som fyllt 16 år endast har en begränsad rättslig handlingsförmåga. Med hänsyn till detta anser Skatteverket att en underårig inte med rättslig verkan kan betala ut ersättning för arbete till sin personliga assistent, förmyndare, god man eller förvaltare. Ersättningen får i stället anses vara utbetald av den underåriges förmyndare, vilket innebär att det är förmyndaren (vanligen någon av föräldrarna) som ska registreras i Skatteverkets arbetsgivarregister för ersättningen i fråga.

I undantagsfall kan Skatteverket registrera en underårig som fyllt 16 år som arbetsgivare. Det kan avse den som med överförmyndarens samtycke bedriver näringsverksamhet med anlitad arbetskraft respektive underårig med eget hushåll och som i hushållet betalar ut arbetsersättning som innebär skyldighet att göra skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%